Fiskebåt
Juridisk navn:  Fiskebåt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70101460
Røysegata 15 Røysegata 15 Fax: 70101480
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 958750595
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 6.449.000
Resultat: 230.000
Egenkapital: 15.056.000
Regnskap for  Fiskebåt
Resultat 2009
Driftsinntekter 6.449.000
Driftskostnader -6.586.000
Driftsresultat -136.000
Finansinntekter 366.000
Finanskostnader 0
Finans 366.000
Resultat før skatt 230.000
Skattekostnad 151.000
Årsresultat 381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.801.000
Sum omløpsmidler 15.055.000
Sum eiendeler 17.856.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.056.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.799.000
Sum gjeld og egenkapital 17.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 6.449.000
Varekostnad 0
Lønninger -2.130.000
Avskrivning -126.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -4.330.000
Driftskostnader -6.586.000
Driftsresultat -136.000
Finansinntekter 366.000
Finanskostnader 0
Finans 366.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 381.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 1.657.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.801.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.615.000
Sum investeringer
Kasse, bank 5.372.000
Sum omløpsmidler 15.055.000
Sum eiendeler 17.856.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 281.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter 853.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.659.000
Sum kortsiktig gjeld 2.799.000
Sum gjeld og egenkapital 17.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.256.000
Likviditetsgrad 1 5.4
Likviditetsgrad 2 5.4
Soliditet 84.3
Resultatgrad -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex