Felt Z AS
Juridisk navn:  Felt Z AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax: 24145401
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992053925
Aksjekapital: 687.500 NOK
Etableringsdato: 9/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.15%
Resultat  
  
10.04%
Egenkapital  
  
5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Resultat: 9.367.000 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000
Egenkapital: 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Regnskap for  Felt Z AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Driftskostnader -4.950.000 -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000
Driftsresultat 18.008.000 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000
Finansinntekter 848.000 35.000 12.000 33.000 61.000
Finanskostnader -9.489.000 -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000
Finans -8.641.000 -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000
Resultat før skatt 9.367.000 8.512.000 -855.000 -2.011.000 -2.214.000
Skattekostnad -2.061.000 -2.054.000 13.000 330.000 289.000
Årsresultat 7.307.000 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.688.000 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000
Sum omløpsmidler 59.395.000 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000
Sum eiendeler 325.083.000 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.936.000 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000
Sum egenkapital 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Sum langsiktig gjeld 219.689.000 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000
Sum kortsiktig gjeld 11.759.000 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000
Sum gjeld og egenkapital 325.082.000 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 10.858.000 0 0
Andre inntekter 22.958.000 22.256.000 0 0 0
Driftsinntekter 22.958.000 22.256.000 10.858.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.317.000 -3.317.000 -4.561.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.633.000 -2.101.000 -944.000 -166.000 -186.000
Driftskostnader -4.950.000 -5.418.000 -5.505.000 -183.000 -203.000
Driftsresultat 18.008.000 16.838.000 5.354.000 -183.000 -203.000
Finansinntekter 848.000 35.000 12.000 33.000 61.000
Finanskostnader -9.489.000 -8.360.000 -6.220.000 -1.860.000 -2.072.000
Finans -8.641.000 -8.325.000 -6.208.000 -1.827.000 -2.011.000
Konsernbidrag -2.370.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.800.000 0 0
Årsresultat 7.307.000 6.459.000 -842.000 -1.681.000 -1.924.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.163.000 4.150.000 3.821.000
Fast eiendom 260.512.000 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.512.000 263.829.000 266.662.000 230.562.000 66.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.176.000 5.890.000 6.604.000 3.850.000 0
Sum anleggsmidler 265.688.000 269.719.000 277.430.000 238.563.000 70.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 439.000 412.000 0 0 0
Andre fordringer 191.000 0 153.000 5.218.000 4.421.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.509.000 11.950.000 10.257.000 2.268.000 8.426.000
Sum omløpsmidler 59.395.000 44.076.000 10.410.000 7.486.000 12.848.000
Sum eiendeler 325.083.000 313.795.000 287.840.000 246.049.000 83.261.000
Sum opptjent egenkapital 4.936.000 0 -13.101.000 -13.101.000 -11.419.000
Sum egenkapital 93.635.000 88.698.000 58.968.000 -12.476.000 -10.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.846.000 4.454.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.639.000 1.337.000 0 0 1.912.000
Sum langsiktig gjeld 219.689.000 217.959.000 213.168.000 246.686.000 81.018.000
Leverandørgjeld 262.000 115.000 43.000 10.878.000 11.059.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 999.000 1.335.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -10.800.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.860.000 4.351.000 4.860.000 960.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 11.759.000 7.137.000 15.703.000 11.838.000 13.037.000
Sum gjeld og egenkapital 325.082.000 313.794.000 287.839.000 246.048.000 83.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.636.000 36.939.000 -5.293.000 -4.352.000 -189.000
Likviditetsgrad 1 5.1 6.2 0.7 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 5.1 6.2 0.7 0.6 1.0
Soliditet 28.8 28.3 20.5 -5.1 -13.0
Resultatgrad 78.4 75.7 49.3
Rentedekningsgrad 1.9 2 0.9 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 2.5 2.5 3.9 -20.7 -8.7
Total kapitalrentabilitet 5.8 5.4 1.9 -0.1 -0.2
Signatur
31.05.2018
SIGNATUR
WIIG THOR
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex