Elektromontørenes Stiftelse Vest-Agder
Juridisk navn:  Elektromontørenes Stiftelse Vest-Agder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38024030
Dronningens Gate 60 Dronningens Gate 60 Fax: 38024006
4608 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 880138952
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.66%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
0.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 449.000 452.000 450.000 457.000 668.000
Resultat: 22.000 12.000 3.000 67.000 34.000
Egenkapital: 2.531.000 2.509.000 2.497.000 2.494.000 2.427.000
Regnskap for  Elektromontørenes Stiftelse Vest-Agder
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 449.000 452.000 450.000 457.000 668.000
Driftskostnader -339.000 -354.000 -358.000 -277.000 -486.000
Driftsresultat 110.000 98.000 92.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -88.000 -90.000 -114.000 -150.000
Finans -88.000 -87.000 -89.000 -113.000 -149.000
Resultat før skatt 22.000 12.000 3.000 67.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 12.000 3.000 67.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.643.000 4.731.000 4.829.000 4.930.000 5.031.000
Sum omløpsmidler 175.000 176.000 173.000 167.000 118.000
Sum eiendeler 4.818.000 4.907.000 5.002.000 5.097.000 5.149.000
Sum opptjent egenkapital 2.531.000 2.509.000 2.497.000 2.494.000 2.427.000
Sum egenkapital 2.531.000 2.509.000 2.497.000 2.494.000 2.427.000
Sum langsiktig gjeld 2.242.000 2.351.000 2.458.000 2.562.000 2.675.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 47.000 47.000 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 4.818.000 4.907.000 5.002.000 5.097.000 5.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 449.000 452.000 450.000 457.000 668.000
Driftsinntekter 449.000 452.000 450.000 457.000 668.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -88.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -256.000 -260.000 -179.000 -388.000
Driftskostnader -339.000 -354.000 -358.000 -277.000 -486.000
Driftsresultat 110.000 98.000 92.000 181.000 182.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -88.000 -90.000 -114.000 -150.000
Finans -88.000 -87.000 -89.000 -113.000 -149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 12.000 3.000 67.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.643.000 4.731.000 4.818.000 4.906.000 4.994.000
Maskiner anlegg 0 0 0 21.000 31.000
Driftsløsøre 0 0 10.000 0 0
Sum varige driftsmidler 4.643.000 4.731.000 4.829.000 4.927.000 5.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 6.000
Sum anleggsmidler 4.643.000 4.731.000 4.829.000 4.930.000 5.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 9.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 169.000 167.000 168.000 167.000 118.000
Sum omløpsmidler 175.000 176.000 173.000 167.000 118.000
Sum eiendeler 4.818.000 4.907.000 5.002.000 5.097.000 5.149.000
Sum opptjent egenkapital 2.531.000 2.509.000 2.497.000 2.494.000 2.427.000
Sum egenkapital 2.531.000 2.509.000 2.497.000 2.494.000 2.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.242.000 2.351.000 2.458.000 2.562.000 2.675.000
Leverandørgjeld 0 14.000 0 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 33.000 47.000 38.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 47.000 47.000 41.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 4.818.000 4.907.000 5.002.000 5.097.000 5.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 130.000 129.000 126.000 126.000 71.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.7 3.7 4.1 2.5
Likviditetsgrad 2 3.9 3.7 3.7 4.1 2.6
Soliditet 52.5 51.1 49.9 48.9 47.1
Resultatgrad 24.5 21.7 20.4 39.6 27.2
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 1 1.6 1.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 2 1.9 3.6 3.6
Signatur
07.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex