Elekt As
Juridisk navn:  Elekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8877 Bakklandet Beddingen 16 Fax:
7454 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920766854
Aksjekapital: 1.677.770 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -380.000
Egenkapital: 610.000
Regnskap for  Elekt As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -363.000
Driftsresultat -363.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -18.000
Finans -17.000
Resultat før skatt -380.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000
Sum omløpsmidler 1.886.000
Sum eiendeler 2.165.000
Sum opptjent egenkapital -380.000
Sum egenkapital 610.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 2.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad -106.000
Lønninger -17.000
Avskrivning -22.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -218.000
Driftskostnader -363.000
Driftsresultat -363.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -18.000
Finans -17.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 257.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 21.000
Sum varige driftsmidler 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 279.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 195.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.690.000
Sum omløpsmidler 1.886.000
Sum eiendeler 2.165.000
Sum opptjent egenkapital -380.000
Sum egenkapital 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000
Leverandørgjeld 8.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000
Sum gjeld og egenkapital 2.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.831.000
Likviditetsgrad 1 34.3
Likviditetsgrad 2 34.3
Soliditet 28.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -20.2
Gjeldsgrad 2.5
Total kapitalrentabilitet -16.7
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.03.2020
PROKURA
SÆTERN ARNT INGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex