Eiendomsutvikling Ryfylke As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Ryfylke As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørskårvegen 61 Sørskårvegen 61 Fax:
4121 Tau 4121 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 911801183
Aksjekapital: 200.200 NOK
Etableringsdato: 3/20/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
760.54%
Resultat  
  
-128.41%
Egenkapital  
  
384.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.930.000 2.316.000 17.596.000 29.652.000 18.170.000
Resultat: -319.000 1.123.000 -2.150.000 893.000 -405.000
Egenkapital: 9.767.000 2.016.000 1.156.000 2.411.000 1.740.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Ryfylke As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.930.000 2.316.000 17.596.000 29.652.000 18.170.000
Driftskostnader -19.978.000 -645.000 -18.683.000 -27.694.000 -17.853.000
Driftsresultat -48.000 1.670.000 -1.087.000 1.959.000 318.000
Finansinntekter 0 0 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -272.000 -547.000 -1.067.000 -1.074.000 -737.000
Finans -272.000 -547.000 -1.063.000 -1.066.000 -722.000
Resultat før skatt -319.000 1.123.000 -2.150.000 893.000 -405.000
Skattekostnad 70.000 -263.000 500.000 -223.000 127.000
Årsresultat -249.000 860.000 -1.650.000 670.000 -278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.689.000 19.030.000 14.762.000 14.322.000 8.321.000
Sum omløpsmidler 8.142.000 12.091.000 15.543.000 21.767.000 24.821.000
Sum eiendeler 41.831.000 31.121.000 30.305.000 36.089.000 33.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.171.000 1.420.000 560.000 2.211.000 1.540.000
Sum egenkapital 9.767.000 2.016.000 1.156.000 2.411.000 1.740.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.350.000 5.110.000 227.000
Sum kortsiktig gjeld 32.064.000 29.104.000 16.799.000 28.568.000 31.174.000
Sum gjeld og egenkapital 41.830.000 31.119.000 30.304.000 36.089.000 33.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.128.000 1.448.000 16.635.000 28.989.000 17.815.000
Andre inntekter 802.000 868.000 961.000 664.000 355.000
Driftsinntekter 19.930.000 2.316.000 17.596.000 29.652.000 18.170.000
Varekostnad -19.149.000 -6.000 -17.538.000 -26.832.000 -17.160.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -37.000 -33.000 -32.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -792.000 -606.000 -1.113.000 -855.000 -688.000
Driftskostnader -19.978.000 -645.000 -18.683.000 -27.694.000 -17.853.000
Driftsresultat -48.000 1.670.000 -1.087.000 1.959.000 318.000
Finansinntekter 0 0 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -272.000 -547.000 -1.067.000 -1.074.000 -737.000
Finans -272.000 -547.000 -1.063.000 -1.066.000 -722.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -249.000 860.000 -1.650.000 670.000 -278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 173.000 102.000 365.000 0 0
Fast eiendom 33.443.000 18.816.000 14.281.000 14.300.000 8.292.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 112.000 116.000 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 33.517.000 18.927.000 14.396.000 14.322.000 8.321.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.689.000 19.030.000 14.762.000 14.322.000 8.321.000
Varebeholdning 8.100.000 11.353.000 10.273.000 10.548.000 23.450.000
Kundefordringer 23.000 166.000 4.610.000 11.196.000 10.000
Andre fordringer 0 552.000 651.000 0 1.207.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 20.000 10.000 23.000 154.000
Sum omløpsmidler 8.142.000 12.091.000 15.543.000 21.767.000 24.821.000
Sum eiendeler 41.831.000 31.121.000 30.305.000 36.089.000 33.142.000
Sum opptjent egenkapital 1.171.000 1.420.000 560.000 2.211.000 1.540.000
Sum egenkapital 9.767.000 2.016.000 1.156.000 2.411.000 1.740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 10.000 227.000
Gjeld til kredittinstitutt 23.734.000 14.005.000 15.841.000 23.369.000 29.488.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 12.350.000 5.110.000 227.000
Leverandørgjeld 637.000 805.000 246.000 3.957.000 668.000
Betalbar skatt 0 0 0 440.000 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 71.000 10.000 49.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.645.000 14.223.000 703.000 752.000 1.008.000
Sum kortsiktig gjeld 32.064.000 29.104.000 16.799.000 28.568.000 31.174.000
Sum gjeld og egenkapital 41.830.000 31.119.000 30.304.000 36.089.000 33.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.922.000 -17.013.000 -1.256.000 -6.801.000 -6.353.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.4 0.1
Soliditet 23.3 6.5 3.8 6.7 5.3
Resultatgrad -0.2 72.1 -6.2 6.6 1.8
Rentedekningsgrad -0.2 3.1 1.8 0.5
Gjeldsgrad 3.3 14.4 25.2 1 18.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 5.4 -3.6 5.5 1.0
Signatur
26.12.2019
SIGNATUR
NORDBØ GUNNAR TØRRES
Prokurister
26.12.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex