Eiendomsutvikling Ålesund As
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Ålesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91554166
Postboks 8205 Spjelkavik Tverrvegen 32C Fax:
6022 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 999146465
Aksjekapital: 530.010 NOK
Etableringsdato: 11/8/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.95%
Resultat  
  
-74.61%
Egenkapital  
  
17.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000 8.960.000
Resultat: 539.000 2.123.000 353.000 1.233.000 701.000
Egenkapital: 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000 545.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Ålesund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000 8.960.000
Driftskostnader -15.898.000 -17.471.000 -14.321.000 -13.475.000 -8.257.000
Driftsresultat 582.000 2.138.000 356.000 1.235.000 704.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -44.000 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 539.000 2.123.000 353.000 1.233.000 701.000
Skattekostnad -121.000 -489.000 -86.000 -308.000 -189.000
Årsresultat 417.000 1.635.000 267.000 924.000 512.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.037.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.192.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Sum eiendeler 19.229.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.152.000 811.000 1.044.000 222.000
Sum egenkapital 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000 545.000
Sum langsiktig gjeld 15.042.000 9.605.000 8.487.000 9.601.000 3.882.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 1.906.000 1.901.000 1.316.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 19.228.000 13.614.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.479.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000 8.960.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.481.000 19.609.000 14.677.000 14.709.000 8.960.000
Varekostnad -21.093.000 -18.322.000 -13.216.000 -20.125.000 -10.063.000
Lønninger -46.000 -46.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -227.000 -169.000 -117.000 -81.000
Driftskostnader -15.898.000 -17.471.000 -14.321.000 -13.475.000 -8.257.000
Driftsresultat 582.000 2.138.000 356.000 1.235.000 704.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -44.000 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans -44.000 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag -44.000 -1.293.000 0 -102.000 -285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 417.000 1.635.000 267.000 924.000 512.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.037.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.037.000 0 0 0 0
Varebeholdning 16.446.000 10.914.000 9.790.000 10.724.000 3.951.000
Kundefordringer 0 0 9.000 42.000 0
Andre fordringer 0 1.021.000 1.369.000 182.000 224.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.745.000 1.681.000 982.000 1.336.000 428.000
Sum omløpsmidler 18.192.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Sum eiendeler 19.229.000 13.615.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.152.000 811.000 1.044.000 222.000
Sum egenkapital 2.477.000 2.103.000 1.762.000 1.367.000 545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.042.000 9.605.000 8.487.000 9.601.000 3.882.000
Leverandørgjeld 1.437.000 837.000 1.815.000 855.000 12.000
Betalbar skatt 109.000 482.000 86.000 296.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 16.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 571.000 0 165.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.710.000 1.906.000 1.901.000 1.316.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 19.228.000 13.614.000 12.150.000 12.284.000 4.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.482.000 11.709.000 10.249.000 10.968.000 4.427.000
Likviditetsgrad 1 1 7.1 6.4 9.3 26.2
Likviditetsgrad 2 1 1.4 1.2 1.2 3.8
Soliditet 12.9 15.4 14.5 11.1 11.8
Resultatgrad 3.5 10.9 2.4 8.4 7.9
Rentedekningsgrad 13.2 142.5 118.7 411.7 234.7
Gjeldsgrad 6.8 5.5 5.9 8 7.4
Total kapitalrentabilitet 3 15.7 2.9 10.1 15.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex