Eiendomsinvest Drøbak AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest Drøbak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64933900
Gylteveien 26A Torget 5 Fax: 64935520
1443 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 979267509
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20900%
Resultat  
  
52.41%
Egenkapital  
  
-3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 210.000 1.000 0 6.910.000 4.427.000
Resultat: -79.000 -166.000 -314.000 3.697.000 2.443.000
Egenkapital: 2.317.000 2.396.000 2.541.000 5.475.000 2.703.000
Regnskap for  Eiendomsinvest Drøbak AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 210.000 1.000 0 6.910.000 4.427.000
Driftskostnader -202.000 -168.000 -318.000 -3.212.000 -1.920.000
Driftsresultat 7.000 -167.000 -318.000 3.698.000 2.508.000
Finansinntekter 2.000 1.000 6.000 12.000 2.000
Finanskostnader -88.000 0 -2.000 -12.000 -66.000
Finans -86.000 1.000 4.000 0 -64.000
Resultat før skatt -79.000 -166.000 -314.000 3.697.000 2.443.000
Skattekostnad 0 -82.000 71.000 -925.000 -620.000
Årsresultat -79.000 -247.000 -243.000 2.772.000 1.824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.299.000 0 82.000 10.000 3.198.000
Sum omløpsmidler 249.000 2.401.000 2.465.000 6.905.000 1.403.000
Sum eiendeler 6.548.000 2.401.000 2.547.000 6.915.000 4.601.000
Sum opptjent egenkapital 1.362.000 1.441.000 1.586.000 4.270.000 1.499.000
Sum egenkapital 2.317.000 2.396.000 2.541.000 5.475.000 2.703.000
Sum langsiktig gjeld 4.152.000 0 0 0 948.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 4.000 6.000 1.440.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 6.547.000 2.400.000 2.547.000 6.915.000 4.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 210.000 1.000 0 6.910.000 4.427.000
Driftsinntekter 210.000 1.000 0 6.910.000 4.427.000
Varekostnad 0 0 -43.000 -13.000 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 -2.598.000 -1.323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -168.000 -275.000 -600.000 -597.000
Driftskostnader -202.000 -168.000 -318.000 -3.212.000 -1.920.000
Driftsresultat 7.000 -167.000 -318.000 3.698.000 2.508.000
Finansinntekter 2.000 1.000 6.000 12.000 2.000
Finanskostnader -88.000 0 -2.000 -12.000 -66.000
Finans -86.000 1.000 4.000 0 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 -247.000 -243.000 2.772.000 1.824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 82.000 10.000 0
Fast eiendom 6.299.000 0 0 0 3.198.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.299.000 0 0 0 3.198.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.299.000 0 82.000 10.000 3.198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 70.000
Andre fordringer 7.000 0 -102.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 2.401.000 2.568.000 6.905.000 1.332.000
Sum omløpsmidler 249.000 2.401.000 2.465.000 6.905.000 1.403.000
Sum eiendeler 6.548.000 2.401.000 2.547.000 6.915.000 4.601.000
Sum opptjent egenkapital 1.362.000 1.441.000 1.586.000 4.270.000 1.499.000
Sum egenkapital 2.317.000 2.396.000 2.541.000 5.475.000 2.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.152.000 0 0 0 948.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 6.000 5.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.435.000 904.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 4.000 6.000 1.440.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 6.547.000 2.400.000 2.547.000 6.915.000 4.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 2.397.000 2.459.000 5.465.000 453.000
Likviditetsgrad 1 3.2 600.3 410.8 4.8 1.5
Likviditetsgrad 2 3.2 600.3 410.8 4.8 1.5
Soliditet 35.4 99.8 99.8 79.2 58.7
Resultatgrad 3.3 53.5 56.7
Rentedekningsgrad 0.1 308.2 38.0
Gjeldsgrad 1.8 0 0 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.1 -6.9 -12.2 53.7 54.6
Signatur
07.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex