Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21608800
Uranienborg Terrasse 9 Uranienborg Terrasse 9 Fax: 21608801
0351 Oslo 351 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940080746
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.72%
Resultat  
  
68.57%
Egenkapital  
  
3.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.435.000 5.291.000 5.227.000 5.041.000 4.920.000
Resultat: 1.121.000 665.000 2.591.000 2.078.000 2.886.000
Egenkapital: 4.471.000 4.339.000 4.580.000 15.674.000 15.090.000
Regnskap for  Eiendomsinvest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.435.000 5.291.000 5.227.000 5.041.000 4.920.000
Driftskostnader -1.926.000 -1.956.000 -1.254.000 -2.264.000 -1.097.000
Driftsresultat 3.509.000 3.336.000 3.973.000 2.777.000 3.823.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 23.000
Finanskostnader -2.389.000 -2.672.000 -1.384.000 -701.000 -961.000
Finans -2.388.000 -2.671.000 -1.383.000 -699.000 -938.000
Resultat før skatt 1.121.000 665.000 2.591.000 2.078.000 2.886.000
Skattekostnad -454.000 -283.000 -537.000 -437.000 -620.000
Årsresultat 667.000 381.000 2.054.000 1.641.000 2.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.795.000 59.827.000 61.283.000 26.844.000 27.466.000
Sum omløpsmidler 3.040.000 2.205.000 2.246.000 1.987.000 1.118.000
Sum eiendeler 61.835.000 62.032.000 63.529.000 28.831.000 28.584.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 11.674.000 11.090.000
Sum egenkapital 4.471.000 4.339.000 4.580.000 15.674.000 15.090.000
Sum langsiktig gjeld 51.476.000 42.386.000 55.221.000 11.385.000 12.904.000
Sum kortsiktig gjeld 5.888.000 15.307.000 3.728.000 1.772.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 61.835.000 62.032.000 63.529.000 28.831.000 28.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.041.000 4.920.000
Andre inntekter 5.435.000 5.291.000 5.227.000 0 0
Driftsinntekter 5.435.000 5.291.000 5.227.000 5.041.000 4.920.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -40.000 -63.000
Avskrivning -1.569.000 -1.569.000 -626.000 -622.000 -622.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -357.000 -387.000 -628.000 -1.602.000 -412.000
Driftskostnader -1.926.000 -1.956.000 -1.254.000 -2.264.000 -1.097.000
Driftsresultat 3.509.000 3.336.000 3.973.000 2.777.000 3.823.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 23.000
Finanskostnader -2.389.000 -2.672.000 -1.384.000 -701.000 -961.000
Finans -2.388.000 -2.671.000 -1.383.000 -699.000 -938.000
Konsernbidrag -1.536.000 -1.122.000 -1.809.000 0 -825.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 667.000 381.000 2.054.000 1.641.000 2.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 58.795.000 59.827.000 61.283.000 26.844.000 27.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.795.000 59.827.000 61.283.000 26.844.000 27.466.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.795.000 59.827.000 61.283.000 26.844.000 27.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 18.000 18.000
Andre fordringer 13.000 3.000 350.000 36.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.027.000 1.702.000 797.000 1.933.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 3.040.000 2.205.000 2.246.000 1.987.000 1.118.000
Sum eiendeler 61.835.000 62.032.000 63.529.000 28.831.000 28.584.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 11.674.000 11.090.000
Sum egenkapital 4.471.000 4.339.000 4.580.000 15.674.000 15.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.918.000 1.898.000 1.949.000 1.984.000 1.985.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.352.000 1.763.000 2.381.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.476.000 42.386.000 55.221.000 11.385.000 12.904.000
Leverandørgjeld 152.000 58.000 88.000 0 105.000
Betalbar skatt 0 0 0 86.000 365.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 32.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.385.000 13.487.000 1.259.000 1.654.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 5.888.000 15.307.000 3.728.000 1.772.000 590.000
Sum gjeld og egenkapital 61.835.000 62.032.000 63.529.000 28.831.000 28.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.848.000 -13.102.000 -1.482.000 215.000 528.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1 0.6 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0.6 1.1 1.9
Soliditet 7.2 7 7.2 54.4 52.8
Resultatgrad 64.6 63.1 7 55.1 77.7
Rentedekningsgrad 1.5 1.2 2.9 4 4.0
Gjeldsgrad 12.8 13.3 12.9 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 5.4 6.3 9.6 13.5
Signatur
06.11.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex