Dr Alexander Malthes Legat Til Beste For Yngre Leger
Juridisk navn:  Dr Alexander Malthes Legat Til Beste For Yngre Leger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22850673
Postboks 1130 Blindern Inst. For Allmenn- Og Samf.Med. Ullevål Sykehus Fr. Holsts Hus Kirkeveien 166 Fax: 22850590
0318 Oslo 450 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971277858
Aksjekapital: 2.643.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
100.88%
Egenkapital  
  
4.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 227.000 113.000 156.000 37.000 117.000
Egenkapital: 5.488.000 5.261.000 5.148.000 4.992.000 4.730.000
Regnskap for  Dr Alexander Malthes Legat Til Beste For Yngre Leger
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -45.000 -36.000 -43.000 -36.000 -35.000
Driftsresultat -45.000 -36.000 -43.000 -36.000 -35.000
Finansinntekter 276.000 150.000 210.000 73.000 152.000
Finanskostnader -3.000 0 -11.000 0 0
Finans 273.000 150.000 199.000 73.000 152.000
Resultat før skatt 227.000 113.000 156.000 37.000 117.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 113.000 156.000 37.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.057.000 4.788.000 4.766.000 4.690.000 4.486.000
Sum omløpsmidler 432.000 473.000 382.000 312.000 244.000
Sum eiendeler 5.489.000 5.261.000 5.148.000 5.002.000 4.730.000
Sum opptjent egenkapital 2.845.000 2.618.000 2.505.000 2.349.000 2.244.000
Sum egenkapital 5.488.000 5.261.000 5.148.000 4.992.000 4.730.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.488.000 5.261.000 5.148.000 5.002.000 4.730.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -36.000 -43.000 -36.000 -35.000
Driftskostnader -45.000 -36.000 -43.000 -36.000 -35.000
Driftsresultat -45.000 -36.000 -43.000 -36.000 -35.000
Finansinntekter 276.000 150.000 210.000 73.000 152.000
Finanskostnader -3.000 0 -11.000 0 0
Finans 273.000 150.000 199.000 73.000 152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 227.000 113.000 156.000 37.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.057.000 4.788.000 4.766.000 4.690.000 4.486.000
Sum anleggsmidler 5.057.000 4.788.000 4.766.000 4.690.000 4.486.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 413.000 352.000 312.000 244.000
Sum omløpsmidler 432.000 473.000 382.000 312.000 244.000
Sum eiendeler 5.489.000 5.261.000 5.148.000 5.002.000 4.730.000
Sum opptjent egenkapital 2.845.000 2.618.000 2.505.000 2.349.000 2.244.000
Sum egenkapital 5.488.000 5.261.000 5.148.000 4.992.000 4.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.488.000 5.261.000 5.148.000 5.002.000 4.730.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 473.000 382.000 302.000 244.000
Likviditetsgrad 1 31.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 31.3 0.0
Soliditet 1 1 1 99.8 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.2 2.2 3.2 0.7 2.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex