Dokkhuset Scene AS
Juridisk navn:  Dokkhuset Scene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73511590
Postboks 8833 Dokkparken 4 Fax:
7481 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989762516
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 4/24/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.58%
Resultat  
  
141.38%
Egenkapital  
  
38.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.450.000 5.365.000 5.594.000 5.451.000 5.374.000
Resultat: 140.000 58.000 102.000 356.000 113.000
Egenkapital: 508.000 368.000 310.000 -92.000 -449.000
Regnskap for  Dokkhuset Scene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.450.000 5.365.000 5.594.000 5.451.000 5.374.000
Driftskostnader -5.308.000 -5.293.000 -5.484.000 -5.092.000 -5.239.000
Driftsresultat 141.000 72.000 110.000 358.000 135.000
Finansinntekter 0 -3.000 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -11.000 -10.000 -8.000 -23.000
Finans -2.000 -14.000 -8.000 -2.000 -22.000
Resultat før skatt 140.000 58.000 102.000 356.000 113.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 58.000 102.000 356.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 576.000 186.000 131.000 100.000 169.000
Sum omløpsmidler 907.000 607.000 744.000 1.067.000 428.000
Sum eiendeler 1.483.000 793.000 875.000 1.167.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -132.000 -190.000 -292.000 -649.000
Sum egenkapital 508.000 368.000 310.000 -92.000 -449.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 975.000 425.000 565.000 1.258.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.483.000 793.000 875.000 1.166.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.611.000 2.669.000 2.480.000 2.570.000 2.637.000
Andre inntekter 2.839.000 2.696.000 3.114.000 2.881.000 2.737.000
Driftsinntekter 5.450.000 5.365.000 5.594.000 5.451.000 5.374.000
Varekostnad -849.000 -798.000 -1.002.000 -847.000 -662.000
Lønninger -3.234.000 -3.247.000 -3.319.000 -2.929.000 -3.451.000
Avskrivning -32.000 -87.000 -65.000 -69.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.193.000 -1.161.000 -1.098.000 -1.247.000 -1.026.000
Driftskostnader -5.308.000 -5.293.000 -5.484.000 -5.092.000 -5.239.000
Driftsresultat 141.000 72.000 110.000 358.000 135.000
Finansinntekter 0 -3.000 2.000 6.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -11.000 -10.000 -8.000 -23.000
Finans -2.000 -14.000 -8.000 -2.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 58.000 102.000 356.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 13.000 44.000 75.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 576.000 186.000 118.000 56.000 94.000
Sum varige driftsmidler 576.000 186.000 118.000 56.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 576.000 186.000 131.000 100.000 169.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 388.000 417.000 432.000 133.000 195.000
Andre fordringer 85.000 80.000 65.000 115.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 109.000 247.000 818.000 108.000
Sum omløpsmidler 907.000 607.000 744.000 1.067.000 428.000
Sum eiendeler 1.483.000 793.000 875.000 1.167.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 -132.000 -190.000 -292.000 -649.000
Sum egenkapital 508.000 368.000 310.000 -92.000 -449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 290.000 87.000 54.000 176.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 69.000 132.000 158.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 532.000 268.000 379.000 924.000 548.000
Sum kortsiktig gjeld 975.000 425.000 565.000 1.258.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.483.000 793.000 875.000 1.166.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 182.000 179.000 -191.000 -617.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1.3 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.3 0.8 0.5
Soliditet 34.3 46.4 35.4 -7.9 -75.3
Resultatgrad 2.6 1.3 2 6.6 2.5
Rentedekningsgrad 70.5 6.5 1 44.8 5.9
Gjeldsgrad 1.9 1.2 1.8 -13.7 -2.3
Total kapitalrentabilitet 9.5 8.7 12.8 31.2 22.8
Signatur
24.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex