Ditt Hagemiljø As
Juridisk navn:  Ditt Hagemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Semsveien 67 Semsveien 67 Fax:
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 919110023
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.36%
Resultat  
  
-348.75%
Egenkapital  
  
-180.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 308.000 424.000
Resultat: -199.000 80.000
Egenkapital: -89.000 110.000
Regnskap for  Ditt Hagemiljø As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 308.000 424.000
Driftskostnader -475.000 -324.000
Driftsresultat -167.000 99.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -32.000 -19.000
Finans -32.000 -19.000
Resultat før skatt -199.000 80.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -199.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 0
Sum omløpsmidler 578.000 571.000
Sum eiendeler 678.000 571.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 80.000
Sum egenkapital -89.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 665.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 308.000 424.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 308.000 424.000
Varekostnad -243.000 -226.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -98.000
Driftskostnader -475.000 -324.000
Driftsresultat -167.000 99.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -32.000 -19.000
Finans -32.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -199.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0
Sum anleggsmidler 100.000 0
Varebeholdning 593.000 98.000
Kundefordringer 41.000 58.000
Andre fordringer 22.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 414.000
Sum omløpsmidler 578.000 571.000
Sum eiendeler 678.000 571.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 80.000
Sum egenkapital -89.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 338.000
Leverandørgjeld 329.000 60.000
Betalbar skatt -19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 62.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 0
Sum kortsiktig gjeld 665.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 678.000 570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -87.000 449.000
Likviditetsgrad 1 0 4.7
Likviditetsgrad 2 - 3.9
Soliditet -13.1 19.3
Resultatgrad -54.2 23.3
Rentedekningsgrad -5.2 5.2
Gjeldsgrad -8.6 4.2
Total kapitalrentabilitet -24.6 17.4
Signatur
15.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex