Dieselmink Holding As
Juridisk navn:  Dieselmink Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkefaret 21 Bekkefaret 21 Fax:
2214 Kongsvinger 2214 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 822320252
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/28/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -1.000
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Dieselmink Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 29.000
Sum eiendeler 29.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -3.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex