Dieselgården AS
Juridisk navn:  Dieselgården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23179480
Kirkegata 10 Kirkegata 10 Fax: 21412120
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971104430
Aksjekapital: 411.181.154 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.79%
Resultat  
  
-2.42%
Egenkapital  
  
6.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.887.000 30.124.000 23.396.000 8.742.000 29.866.000
Resultat: 22.919.000 23.488.000 15.891.000 2.432.000 23.520.000
Egenkapital: 803.068.000 753.476.000 632.563.000 594.125.000 530.068.000
Regnskap for  Dieselgården AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.887.000 30.124.000 23.396.000 8.742.000 29.866.000
Driftskostnader -6.967.000 -6.624.000 -7.502.000 -6.308.000 -6.392.000
Driftsresultat 22.920.000 23.500.000 15.894.000 2.433.000 23.473.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 -12.000 -2.000 -1.000 17.000
Finans 0 -12.000 -2.000 -1.000 47.000
Resultat før skatt 22.919.000 23.488.000 15.891.000 2.432.000 23.520.000
Skattekostnad -1.985.000 -203.000 -1.454.000 -748.000 317.000
Årsresultat 20.934.000 23.285.000 14.438.000 1.684.000 23.837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.056.000 77.309.000 96.154.000 94.010.000 54.856.000
Sum omløpsmidler 761.763.000 685.889.000 546.332.000 509.516.000 486.463.000
Sum eiendeler 838.819.000 763.198.000 642.486.000 603.526.000 541.319.000
Sum opptjent egenkapital 214.427.000 215.595.000 211.078.000 199.271.000 206.028.000
Sum egenkapital 803.068.000 753.476.000 632.563.000 594.125.000 530.068.000
Sum langsiktig gjeld 21.963.000 189.000 1.124.000 447.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.788.000 9.533.000 8.798.000 8.953.000 11.250.000
Sum gjeld og egenkapital 838.820.000 763.198.000 642.485.000 603.525.000 541.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.887.000 30.124.000 23.396.000 8.742.000 29.866.000
Driftsinntekter 29.887.000 30.124.000 23.396.000 8.742.000 29.866.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.535.000 -5.189.000 -6.045.000 -4.753.000 -4.862.000
Avskrivning -304.000 -290.000 -250.000 -131.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.128.000 -1.145.000 -1.207.000 -1.424.000 -1.403.000
Driftskostnader -6.967.000 -6.624.000 -7.502.000 -6.308.000 -6.392.000
Driftsresultat 22.920.000 23.500.000 15.894.000 2.433.000 23.473.000
Finansinntekter 0 0 0 0 30.000
Finanskostnader 0 -12.000 -2.000 -1.000 17.000
Finans 0 -12.000 -2.000 -1.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -11.190.000 -7.042.000 -5.400.000 -6.100.000 -7.150.000
Årsresultat 20.934.000 23.285.000 14.438.000 1.684.000 23.837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.257.000 798.000 1.088.000 550.000 255.000
Sum varige driftsmidler 1.257.000 798.000 1.088.000 550.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.798.000 76.511.000 95.066.000 93.460.000 54.601.000
Sum anleggsmidler 77.056.000 77.309.000 96.154.000 94.010.000 54.856.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.081.000 18.391.000 11.944.000 18.558.000 7.883.000
Sum investeringer 724.299.000 646.908.000 527.829.000 483.944.000 470.470.000
Kasse, bank 14.384.000 20.590.000 6.559.000 7.014.000 8.109.000
Sum omløpsmidler 761.763.000 685.889.000 546.332.000 509.516.000 486.463.000
Sum eiendeler 838.819.000 763.198.000 642.486.000 603.526.000 541.319.000
Sum opptjent egenkapital 214.427.000 215.595.000 211.078.000 199.271.000 206.028.000
Sum egenkapital 803.068.000 753.476.000 632.563.000 594.125.000 530.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 910.000 189.000 1.124.000 447.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.963.000 189.000 1.124.000 447.000 0
Leverandørgjeld 0 6.000 5.000 30.000 4.000
Betalbar skatt 1.265.000 1.138.000 777.000 300.000 1.031.000
Skyldig offentlige avgifter 591.000 534.000 771.000 577.000 501.000
Utbytte -11.190.000 -7.042.000 -5.400.000 -6.100.000 -7.150.000
Annen kortsiktig gjeld 742.000 813.000 1.846.000 1.945.000 2.564.000
Sum kortsiktig gjeld 13.788.000 9.533.000 8.798.000 8.953.000 11.250.000
Sum gjeld og egenkapital 838.820.000 763.198.000 642.485.000 603.525.000 541.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 747.975.000 676.356.000 537.534.000 500.563.000 475.213.000
Likviditetsgrad 1 55.2 71.9 62.1 56.9 43.2
Likviditetsgrad 2 55.2 71.9 62.1 56.9 43.3
Soliditet 95.7 98.7 98.5 98.4 97.9
Resultatgrad 76.7 7 67.9 27.8 78.6
Rentedekningsgrad 1958.3 7 2 -1382.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 3.1 2.5 0.4 4.3
Signatur
25.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex