Diesel Service Mandal AS
Juridisk navn:  Diesel Service Mandal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90031957
c/o ADB-Senteret AS Postboks 277 Skarvøyveien 9 Fax: 38271751
4503 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 976274490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/28/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb-Senteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.56%
Resultat  
  
81.25%
Egenkapital  
  
2.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 121.000 441.000 348.000 361.000 561.000
Resultat: -18.000 -96.000 -47.000 -15.000 103.000
Egenkapital: 735.000 719.000 963.000 1.070.000 1.080.000
Regnskap for  Diesel Service Mandal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 121.000 441.000 348.000 361.000 561.000
Driftskostnader -139.000 -538.000 -395.000 -375.000 -459.000
Driftsresultat -18.000 -96.000 -46.000 -15.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -96.000 -47.000 -15.000 103.000
Skattekostnad 4.000 2.000 10.000 4.000 -26.000
Årsresultat -14.000 -94.000 -36.000 -11.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 839.000 839.000 889.000 961.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 92.000 341.000 303.000 261.000 506.000
Sum eiendeler 931.000 1.180.000 1.192.000 1.222.000 1.524.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 619.000 863.000 970.000 980.000
Sum egenkapital 735.000 719.000 963.000 1.070.000 1.080.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 41.000 43.000 53.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 420.000 185.000 100.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 931.000 1.180.000 1.191.000 1.223.000 1.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 363.000 277.000 260.000 537.000
Andre inntekter 115.000 78.000 71.000 100.000 24.000
Driftsinntekter 121.000 441.000 348.000 361.000 561.000
Varekostnad -7.000 -180.000 -21.000 -85.000 -128.000
Lønninger 0 -85.000 -92.000 -57.000 -60.000
Avskrivning 0 -50.000 -73.000 -73.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -223.000 -209.000 -160.000 -198.000
Driftskostnader -139.000 -538.000 -395.000 -375.000 -459.000
Driftsresultat -18.000 -96.000 -46.000 -15.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 -70.000 0 -190.000
Årsresultat -14.000 -94.000 -36.000 -11.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 823.000 823.000 872.000 945.000 1.018.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 823.000 823.000 872.000 945.000 1.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 17.000 17.000 0
Sum anleggsmidler 839.000 839.000 889.000 961.000 1.018.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 60.000 9.000 197.000 139.000
Andre fordringer 27.000 21.000 31.000 21.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0 17.000
Kasse, bank 27.000 261.000 263.000 43.000 141.000
Sum omløpsmidler 92.000 341.000 303.000 261.000 506.000
Sum eiendeler 931.000 1.180.000 1.192.000 1.222.000 1.524.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 619.000 863.000 970.000 980.000
Sum egenkapital 735.000 719.000 963.000 1.070.000 1.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 41.000 43.000 53.000 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 41.000 43.000 53.000 61.000
Leverandørgjeld 17.000 108.000 42.000 38.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 6.000 8.000 57.000
Utbytte 0 -150.000 -70.000 0 -190.000
Annen kortsiktig gjeld 172.000 279.000 137.000 50.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 420.000 185.000 100.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 931.000 1.180.000 1.191.000 1.223.000 1.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -79.000 118.000 161.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 1.6 2.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 1.6 2.6 1.4
Soliditet 78.9 60.9 80.9 87.5 70.9
Resultatgrad -14.9 -21.8 -13.2 -4.2 18.2
Rentedekningsgrad 103.0
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.2 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.9 -8.1 -3.9 -1.2 6.8
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
25.10.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex