Cmørk As
Juridisk navn:  Cmørk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64865030
Tennisveien 19 Tennisveien 19 Fax:
0777 Oslo 777 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 890025412
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Ks Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.77%
Resultat  
  
-26.37%
Egenkapital  
  
8.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.173.000 12.573.000 11.947.000 10.521.000 9.782.000
Resultat: 8.299.000 11.271.000 7.542.000 6.619.000 6.493.000
Egenkapital: 37.596.000 34.696.000 27.016.000 24.918.000 20.480.000
Regnskap for  Cmørk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.173.000 12.573.000 11.947.000 10.521.000 9.782.000
Driftskostnader -4.974.000 -4.278.000 -4.369.000 -4.480.000 -4.087.000
Driftsresultat 8.199.000 8.295.000 7.579.000 6.041.000 5.695.000
Finansinntekter 101.000 3.010.000 17.000 601.000 808.000
Finanskostnader -1.000 -34.000 -54.000 -23.000 -10.000
Finans 100.000 2.976.000 -37.000 578.000 798.000
Resultat før skatt 8.299.000 11.271.000 7.542.000 6.619.000 6.493.000
Skattekostnad -1.900.000 -2.091.000 -1.944.000 -1.680.000 -1.581.000
Årsresultat 6.400.000 9.180.000 5.597.000 4.938.000 4.912.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 637.000 563.000 368.000 727.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 41.775.000 38.493.000 30.539.000 27.129.000 21.453.000
Sum eiendeler 42.412.000 39.056.000 30.907.000 27.856.000 22.503.000
Sum opptjent egenkapital 37.190.000 34.291.000 26.610.000 24.513.000 20.075.000
Sum egenkapital 37.596.000 34.696.000 27.016.000 24.918.000 20.480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.816.000 4.360.000 3.891.000 2.937.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 42.412.000 39.057.000 30.907.000 27.856.000 22.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.173.000 12.573.000 11.947.000 10.521.000 9.751.000
Andre inntekter 0 0 0 0 31.000
Driftsinntekter 13.173.000 12.573.000 11.947.000 10.521.000 9.782.000
Varekostnad -336.000 -194.000 -373.000 -455.000 -221.000
Lønninger -2.535.000 -2.394.000 -2.154.000 -2.150.000 -2.040.000
Avskrivning -181.000 -127.000 -359.000 -389.000 -433.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.922.000 -1.563.000 -1.483.000 -1.486.000 -1.393.000
Driftskostnader -4.974.000 -4.278.000 -4.369.000 -4.480.000 -4.087.000
Driftsresultat 8.199.000 8.295.000 7.579.000 6.041.000 5.695.000
Finansinntekter 101.000 3.010.000 17.000 601.000 808.000
Finanskostnader -1.000 -34.000 -54.000 -23.000 -10.000
Finans 100.000 2.976.000 -37.000 578.000 798.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -1.500.000 -3.500.000 -500.000 0
Årsresultat 6.400.000 9.180.000 5.597.000 4.938.000 4.912.000
Balanse detaljer          
Goodwill 84.000 105.000 131.000 164.000 205.000
Sum Immatrielle midler 84.000 105.000 131.000 164.000 205.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 553.000 459.000 237.000 563.000 845.000
Sum varige driftsmidler 553.000 459.000 237.000 563.000 845.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 637.000 563.000 368.000 727.000 1.050.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 60.000 64.000 0 0
Andre fordringer 43.000 224.000 132.000 54.000 273.000
Sum investeringer 36.794.000 36.698.000 28.030.000 23.082.000 19.523.000
Kasse, bank 4.876.000 1.510.000 2.313.000 3.993.000 1.656.000
Sum omløpsmidler 41.775.000 38.493.000 30.539.000 27.129.000 21.453.000
Sum eiendeler 42.412.000 39.056.000 30.907.000 27.856.000 22.503.000
Sum opptjent egenkapital 37.190.000 34.291.000 26.610.000 24.513.000 20.075.000
Sum egenkapital 37.596.000 34.696.000 27.016.000 24.918.000 20.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 363.000 46.000 26.000 61.000
Betalbar skatt 1.900.000 2.091.000 1.944.000 1.680.000 1.581.000
Skyldig offentlige avgifter 191.000 188.000 156.000 174.000 165.000
Utbytte -3.500.000 -1.500.000 -3.500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.724.000 218.000 246.000 1.057.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 4.816.000 4.360.000 3.891.000 2.937.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 42.412.000 39.057.000 30.907.000 27.856.000 22.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.959.000 34.133.000 26.648.000 24.192.000 19.431.000
Likviditetsgrad 1 8.7 8.8 7.8 9.2 10.6
Likviditetsgrad 2 8.7 8.8 7.8 9.3 10.7
Soliditet 88.6 88.8 87.4 89.5 91.0
Resultatgrad 62.2 6 63.4 57.4 58.2
Rentedekningsgrad 8 2 140.4 288.8 650.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.6 28.9 24.6 23.8 28.9
Signatur
19.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex