Chrome21 As
Juridisk navn:  Chrome21 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51603205
Ileveien 10 Ileveien 10 Fax: 51603201
4310 Hommersåk 4310 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 970918639
Aksjekapital: 434.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.79%
Resultat  
  
7.54%
Egenkapital  
  
15.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 520.000 457.000 327.000 312.000 406.000
Resultat: 371.000 345.000 188.000 182.000 207.000
Egenkapital: 2.131.000 1.841.000 1.576.000 1.433.000 1.296.000
Regnskap for  Chrome21 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 520.000 457.000 327.000 312.000 406.000
Driftskostnader -81.000 -49.000 -60.000 -49.000 -103.000
Driftsresultat 439.000 408.000 266.000 263.000 302.000
Finansinntekter 0 11.000 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -74.000 -78.000 -81.000 -96.000
Finans -68.000 -63.000 -78.000 -81.000 -96.000
Resultat før skatt 371.000 345.000 188.000 182.000 207.000
Skattekostnad -82.000 -79.000 -45.000 -46.000 -54.000
Årsresultat 290.000 265.000 143.000 137.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.654.000 3.654.000 3.655.000 3.655.000 3.655.000
Sum omløpsmidler 41.000 228.000 23.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 3.695.000 3.882.000 3.678.000 3.674.000 3.676.000
Sum opptjent egenkapital 1.561.000 1.271.000 1.006.000 863.000 726.000
Sum egenkapital 2.131.000 1.841.000 1.576.000 1.433.000 1.296.000
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.885.000 2.015.000 2.145.000 2.275.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 156.000 87.000 97.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 3.695.000 3.882.000 3.678.000 3.675.000 3.675.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 440.000 328.000 200.000 160.000 268.000
Andre inntekter 80.000 129.000 127.000 152.000 138.000
Driftsinntekter 520.000 457.000 327.000 312.000 406.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -49.000 -60.000 -49.000 -100.000
Driftskostnader -81.000 -49.000 -60.000 -49.000 -103.000
Driftsresultat 439.000 408.000 266.000 263.000 302.000
Finansinntekter 0 11.000 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -74.000 -78.000 -81.000 -96.000
Finans -68.000 -63.000 -78.000 -81.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 290.000 265.000 143.000 137.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.184.000 3.184.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.184.000 3.184.000 3.185.000 3.185.000 3.185.000
Sum finansielle anleggsmidler 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000
Sum anleggsmidler 3.654.000 3.654.000 3.655.000 3.655.000 3.655.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 200.000 0 0 0
Andre fordringer 13.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 28.000 23.000 19.000 21.000
Sum omløpsmidler 41.000 228.000 23.000 19.000 21.000
Sum eiendeler 3.695.000 3.882.000 3.678.000 3.674.000 3.676.000
Sum opptjent egenkapital 1.561.000 1.271.000 1.006.000 863.000 726.000
Sum egenkapital 2.131.000 1.841.000 1.576.000 1.433.000 1.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 24.000 25.000 41.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.885.000 2.015.000 2.145.000 2.275.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Betalbar skatt 82.000 79.000 45.000 46.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 45.000 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 6.000 16.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 156.000 87.000 97.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 3.695.000 3.882.000 3.678.000 3.675.000 3.675.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 72.000 -64.000 -78.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.5 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 1.5 0.3 0.2 0.3
Soliditet 57.7 47.4 42.8 3 35.3
Resultatgrad 84.4 89.3 81.3 84.3 74.4
Rentedekningsgrad 6.5 5.5 3.4 3.2 3.1
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1.3 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 10.8 7.2 7.2 8.2
Signatur
20.10.2015
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2015
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex