Capeesh As
Juridisk navn:  Capeesh As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Digs Krambugata 2 Digs Krambugata 2 Fax:
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 919214937
Aksjekapital: 254.552 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/11/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
805.26%
Resultat  
  
1068.18%
Egenkapital  
  
1607.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.268.000 361.000
Resultat: 639.000 -66.000
Egenkapital: 3.911.000 229.000
Regnskap for  Capeesh As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.268.000 361.000
Driftskostnader -2.630.000 -427.000
Driftsresultat 638.000 -66.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 639.000 -66.000
Skattekostnad -7.000 0
Årsresultat 632.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 150.000
Sum omløpsmidler 4.307.000 2.114.000
Sum eiendeler 4.485.000 2.264.000
Sum opptjent egenkapital 566.000 -66.000
Sum egenkapital 3.911.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 575.000 2.035.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 2.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 299.000 116.000
Andre inntekter 2.970.000 246.000
Driftsinntekter 3.268.000 361.000
Varekostnad 0 -36.000
Lønninger -1.676.000 -168.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -954.000 -223.000
Driftskostnader -2.630.000 -427.000
Driftsresultat 638.000 -66.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 632.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 150.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 0
Sum anleggsmidler 178.000 150.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.413.000 77.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.894.000 2.036.000
Sum omløpsmidler 4.307.000 2.114.000
Sum eiendeler 4.485.000 2.264.000
Sum opptjent egenkapital 566.000 -66.000
Sum egenkapital 3.911.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 63.000 0
Betalbar skatt 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 186.000 18.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 2.017.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 2.035.000
Sum gjeld og egenkapital 4.485.000 2.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.732.000 79.000
Likviditetsgrad 1 7.5 1
Likviditetsgrad 2 7.5 1
Soliditet 87.2 10.1
Resultatgrad 19.5 -18.3
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.1 8.9
Total kapitalrentabilitet 14.2 -2.9
Signatur
11.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex