Cana Eiendom AS
Juridisk navn:  Cana Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332233
Prof. Dahlsgate 29 Prof. Dahlsgate 29 Fax:
0350 Oslo 350 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951757756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.57%
Resultat  
  
-66.71%
Egenkapital  
  
1.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.328.000 2.292.000 564.000 557.000 530.000
Resultat: 288.000 865.000 -34.000 401.000 365.000
Egenkapital: -17.697.000 -17.913.000 575.000 847.000 717.000
Regnskap for  Cana Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.328.000 2.292.000 564.000 557.000 530.000
Driftskostnader -1.215.000 -568.000 -287.000 -132.000 -159.000
Driftsresultat 1.113.000 1.724.000 277.000 424.000 371.000
Finansinntekter 9.000 8.000 0 0 0
Finanskostnader -834.000 -868.000 -311.000 -24.000 -6.000
Finans -825.000 -860.000 -311.000 -24.000 -6.000
Resultat før skatt 288.000 865.000 -34.000 401.000 365.000
Skattekostnad -73.000 -214.000 2.000 -121.000 -99.000
Årsresultat 215.000 650.000 -32.000 280.000 267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.911.000 4.051.000 24.078.000 1.311.000 1.378.000
Sum omløpsmidler 556.000 423.000 225.000 200.000 54.000
Sum eiendeler 4.467.000 4.474.000 24.303.000 1.511.000 1.432.000
Sum opptjent egenkapital -20.603.000 -20.818.000 475.000 747.000 617.000
Sum egenkapital -17.697.000 -17.913.000 575.000 847.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 20.435.000 21.320.000 23.338.000 295.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 1.067.000 391.000 369.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 4.466.000 4.474.000 24.304.000 1.511.000 1.432.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.328.000 2.292.000 564.000 557.000 530.000
Driftsinntekter 2.328.000 2.292.000 564.000 557.000 530.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -820.000 -128.000 0 0 32.000
Avskrivning -138.000 -147.000 -60.000 -60.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -293.000 -227.000 -72.000 -149.000
Driftskostnader -1.215.000 -568.000 -287.000 -132.000 -159.000
Driftsresultat 1.113.000 1.724.000 277.000 424.000 371.000
Finansinntekter 9.000 8.000 0 0 0
Finanskostnader -834.000 -868.000 -311.000 -24.000 -6.000
Finans -825.000 -860.000 -311.000 -24.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 215.000 650.000 -32.000 280.000 267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 153.000 154.000 158.000 156.000 163.000
Fast eiendom 3.634.000 3.768.000 959.000 1.013.000 1.067.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 29.000 36.000 42.000 48.000
Sum varige driftsmidler 3.659.000 3.797.000 995.000 1.055.000 1.115.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 22.926.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 3.911.000 4.051.000 24.078.000 1.311.000 1.378.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 10.000 29.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 556.000 414.000 196.000 195.000 50.000
Sum omløpsmidler 556.000 423.000 225.000 200.000 54.000
Sum eiendeler 4.467.000 4.474.000 24.303.000 1.511.000 1.432.000
Sum opptjent egenkapital -20.603.000 -20.818.000 475.000 747.000 617.000
Sum egenkapital -17.697.000 -17.913.000 575.000 847.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.435.000 21.320.000 23.338.000 295.000 170.000
Leverandørgjeld 13.000 -12.000 0 10.000 203.000
Betalbar skatt 72.000 211.000 0 114.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 442.000 66.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.203.000 803.000 391.000 245.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 1.067.000 391.000 369.000 545.000
Sum gjeld og egenkapital 4.466.000 4.474.000 24.304.000 1.511.000 1.432.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.173.000 -644.000 -166.000 -169.000 -491.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.1
Soliditet -396.2 -400.4 2.4 56.1 50.1
Resultatgrad 47.8 75.2 49.1 76.1 70.0
Rentedekningsgrad 1.3 2 0.9 17.7 61.8
Gjeldsgrad -1.3 -1.2 41.3 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 25.1 38.7 1.1 28.1 25.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex