Can International As
Juridisk navn:  Can International As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skranevegen 21 Skranevegen 21 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920629989
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/24/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 335.000
Resultat: 0
Egenkapital: 30.000
Regnskap for  Can International As
Resultat 2018
Driftsinntekter 335.000
Driftskostnader -333.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 171.000
Sum eiendeler 171.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000
Sum gjeld og egenkapital 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 335.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 335.000
Varekostnad 0
Lønninger -140.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -193.000
Driftskostnader -333.000
Driftsresultat 2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 171.000
Sum omløpsmidler 171.000
Sum eiendeler 171.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000
Sum gjeld og egenkapital 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 17.5
Resultatgrad 0.6
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 4.7
Total kapitalrentabilitet 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex