Can Consulting As
Juridisk navn:  Can Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Friggs Vei 11A Friggs Vei 11A Fax:
0588 Oslo 588 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 818738412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.96%
Resultat  
  
-27.92%
Egenkapital  
  
103.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.306.000 1.177.000 419.000
Resultat: 204.000 283.000 75.000
Egenkapital: 314.000 154.000 37.000
Regnskap for  Can Consulting As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.306.000 1.177.000 419.000
Driftskostnader -1.102.000 -894.000 -345.000
Driftsresultat 204.000 283.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 204.000 283.000 75.000
Skattekostnad -45.000 -65.000 -18.000
Årsresultat 159.000 218.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 555.000 543.000 152.000
Sum eiendeler 555.000 543.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 124.000 7.000
Sum egenkapital 314.000 154.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 389.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 543.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.306.000 1.177.000 419.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.306.000 1.177.000 419.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -822.000 -639.000 -218.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -280.000 -255.000 -127.000
Driftskostnader -1.102.000 -894.000 -345.000
Driftsresultat 204.000 283.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -50.000
Årsresultat 159.000 218.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 91.000 102.000 22.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 464.000 441.000 130.000
Sum omløpsmidler 555.000 543.000 152.000
Sum eiendeler 555.000 543.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 124.000 7.000
Sum egenkapital 314.000 154.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 45.000 65.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 174.000 47.000
Utbytte 0 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 389.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 555.000 543.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 154.000 37.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.3 1.4 1.3
Soliditet 56.6 28.4 24.3
Resultatgrad 15.6 2 17.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 36.8 52.1 49.3
Signatur
24.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex