Byggma Eiendom As
Juridisk navn:  Byggma Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38137100
Industriveien 2 Industriveien 2 Fax: 38137052
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 974490080
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.26%
Resultat  
  
8.03%
Egenkapital  
  
4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.567.000 10.684.000 8.320.000 8.224.000 8.140.000
Resultat: 5.381.000 4.981.000 3.533.000 3.487.000 2.470.000
Egenkapital: 42.140.000 40.459.000 38.329.000 37.271.000 35.831.000
Regnskap for  Byggma Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.567.000 10.684.000 8.320.000 8.224.000 8.140.000
Driftskostnader -3.290.000 -2.941.000 -2.516.000 -2.497.000 -2.468.000
Driftsresultat 8.278.000 7.742.000 5.803.000 5.727.000 5.672.000
Finansinntekter 584.000 429.000 456.000 508.000 502.000
Finanskostnader -3.481.000 -3.192.000 -2.725.000 -2.749.000 -3.704.000
Finans -2.897.000 -2.763.000 -2.269.000 -2.241.000 -3.202.000
Resultat før skatt 5.381.000 4.981.000 3.533.000 3.487.000 2.470.000
Skattekostnad -954.000 -930.000 -642.000 -481.000 -667.000
Årsresultat 4.427.000 4.051.000 2.891.000 3.006.000 1.803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.983.000 115.684.000 102.747.000 83.484.000 84.983.000
Sum omløpsmidler 21.382.000 21.919.000 24.843.000 17.773.000 16.417.000
Sum eiendeler 135.365.000 137.603.000 127.590.000 101.257.000 101.400.000
Sum opptjent egenkapital 20.567.000 18.886.000 16.756.000 15.699.000 14.258.000
Sum egenkapital 42.140.000 40.459.000 38.329.000 37.271.000 35.831.000
Sum langsiktig gjeld 89.105.000 93.221.000 80.698.000 61.617.000 64.214.000
Sum kortsiktig gjeld 4.120.000 3.923.000 8.563.000 2.368.000 1.354.000
Sum gjeld og egenkapital 135.365.000 137.603.000 127.590.000 101.257.000 101.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 11.567.000 10.684.000 8.320.000 8.224.000 8.140.000
Driftsinntekter 11.567.000 10.684.000 8.320.000 8.224.000 8.140.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.000 -17.000 -17.000 -23.000 -23.000
Avskrivning -2.927.000 -2.553.000 -2.175.000 -2.175.000 -2.175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -371.000 -324.000 -299.000 -270.000
Driftskostnader -3.290.000 -2.941.000 -2.516.000 -2.497.000 -2.468.000
Driftsresultat 8.278.000 7.742.000 5.803.000 5.727.000 5.672.000
Finansinntekter 584.000 429.000 456.000 508.000 502.000
Finanskostnader -3.481.000 -3.192.000 -2.725.000 -2.749.000 -3.704.000
Finans -2.897.000 -2.763.000 -2.269.000 -2.241.000 -3.202.000
Konsernbidrag -2.747.000 -1.921.000 -1.833.000 -1.565.000 -620.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.427.000 4.051.000 2.891.000 3.006.000 1.803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 113.983.000 115.684.000 102.714.000 83.417.000 84.882.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 34.000 67.000 101.000
Sum varige driftsmidler 113.983.000 115.684.000 102.747.000 83.484.000 84.983.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 113.983.000 115.684.000 102.747.000 83.484.000 84.983.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.803.000 21.781.000 17.252.000 17.698.000 16.013.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.579.000 138.000 7.591.000 74.000 404.000
Sum omløpsmidler 21.382.000 21.919.000 24.843.000 17.773.000 16.417.000
Sum eiendeler 135.365.000 137.603.000 127.590.000 101.257.000 101.400.000
Sum opptjent egenkapital 20.567.000 18.886.000 16.756.000 15.699.000 14.258.000
Sum egenkapital 42.140.000 40.459.000 38.329.000 37.271.000 35.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.240.000 6.106.000 5.783.000 5.752.000 5.849.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.732.000 2.725.000 2.630.000 2.293.000 1.018.000
Sum langsiktig gjeld 89.105.000 93.221.000 80.698.000 61.617.000 64.214.000
Leverandørgjeld 22.000 844.000 5.933.000 76.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 353.000 0 0 335.000
Sum kortsiktig gjeld 4.120.000 3.923.000 8.563.000 2.368.000 1.354.000
Sum gjeld og egenkapital 135.365.000 137.603.000 127.590.000 101.257.000 101.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.262.000 17.996.000 16.280.000 15.405.000 15.063.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.6 2.9 7.5 12.1
Likviditetsgrad 2 5.2 5.6 2.9 7.6 12.2
Soliditet 31.1 29.4 3 36.8 35.3
Resultatgrad 71.6 72.5 69.7 69.6 69.7
Rentedekningsgrad 2.4 2.4 2.1 2.3 1.7
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.3 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 6.5 5.9 4.9 6.2 6.1
Signatur
08.07.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex