Buskerud Anleggstransport AS
Juridisk navn:  Buskerud Anleggstransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32849802
Postboks 596 Gjellebekkstubben 29 Fax: 32846875
3412 Lierstranda 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 867386602
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 9/7/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Drammen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.14%
Resultat  
  
-107.57%
Egenkapital  
  
-3.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.508.000 137.580.000 117.493.000 120.122.000 107.584.000
Resultat: -330.000 4.359.000 1.579.000 6.847.000 4.662.000
Egenkapital: 7.385.000 7.682.000 4.371.000 19.184.000 17.231.000
Regnskap for  Buskerud Anleggstransport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.508.000 137.580.000 117.493.000 120.122.000 107.584.000
Driftskostnader -119.356.000 -132.774.000 -115.973.000 -113.461.000 -103.136.000
Driftsresultat 152.000 4.806.000 1.520.000 6.661.000 4.448.000
Finansinntekter 39.000 93.000 124.000 189.000 238.000
Finanskostnader -521.000 -540.000 -65.000 -2.000 -24.000
Finans -482.000 -447.000 59.000 187.000 214.000
Resultat før skatt -330.000 4.359.000 1.579.000 6.847.000 4.662.000
Skattekostnad 32.000 -1.048.000 -393.000 -1.894.000 -1.304.000
Årsresultat -297.000 3.312.000 1.186.000 4.954.000 3.358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.043.000 2.683.000 932.000 680.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 31.404.000 36.320.000 34.566.000 33.941.000 29.662.000
Sum eiendeler 34.447.000 39.003.000 35.498.000 34.621.000 30.989.000
Sum opptjent egenkapital 5.110.000 5.407.000 2.095.000 16.909.000 14.956.000
Sum egenkapital 7.385.000 7.682.000 4.371.000 19.184.000 17.231.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.310.000 10.454.000 62.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.062.000 21.010.000 20.674.000 15.376.000 13.757.000
Sum gjeld og egenkapital 34.447.000 39.002.000 35.498.000 34.622.000 30.988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 119.007.000 137.555.000 117.493.000 120.122.000 104.485.000
Andre inntekter 501.000 26.000 0 0 3.099.000
Driftsinntekter 119.508.000 137.580.000 117.493.000 120.122.000 107.584.000
Varekostnad -66.497.000 -82.516.000 -80.273.000 -103.324.000 -91.485.000
Lønninger -21.111.000 -20.953.000 -13.513.000 -4.537.000 -4.321.000
Avskrivning -373.000 -298.000 -241.000 -216.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.375.000 -29.007.000 -21.946.000 -5.384.000 -7.143.000
Driftskostnader -119.356.000 -132.774.000 -115.973.000 -113.461.000 -103.136.000
Driftsresultat 152.000 4.806.000 1.520.000 6.661.000 4.448.000
Finansinntekter 39.000 93.000 124.000 189.000 238.000
Finanskostnader -521.000 -540.000 -65.000 -2.000 -24.000
Finans -482.000 -447.000 59.000 187.000 214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat -297.000 3.312.000 1.186.000 4.954.000 3.358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 0 0 0 596.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.060.000 806.000 932.000 574.000 731.000
Sum varige driftsmidler 1.060.000 806.000 932.000 574.000 731.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.877.000 1.877.000 0 106.000 0
Sum anleggsmidler 3.043.000 2.683.000 932.000 680.000 1.327.000
Varebeholdning 0 0 0 0 25.000
Kundefordringer 13.340.000 16.649.000 21.587.000 13.884.000 13.689.000
Andre fordringer 30.000 673.000 165.000 37.000 275.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.189.000 11.692.000 12.814.000 20.020.000 15.673.000
Sum omløpsmidler 31.404.000 36.320.000 34.566.000 33.941.000 29.662.000
Sum eiendeler 34.447.000 39.003.000 35.498.000 34.621.000 30.989.000
Sum opptjent egenkapital 5.110.000 5.407.000 2.095.000 16.909.000 14.956.000
Sum egenkapital 7.385.000 7.682.000 4.371.000 19.184.000 17.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 310.000 454.000 62.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.502.000 6.883.000 5.945.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.310.000 10.454.000 62.000 0
Leverandørgjeld 7.733.000 8.687.000 11.265.000 10.055.000 9.270.000
Betalbar skatt 384.000 1.048.000 0 1.237.000 1.585.000
Skyldig offentlige avgifter 2.277.000 2.245.000 1.986.000 485.000 338.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.165.000 2.147.000 1.478.000 599.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 17.062.000 21.010.000 20.674.000 15.376.000 13.757.000
Sum gjeld og egenkapital 34.447.000 39.002.000 35.498.000 34.622.000 30.988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.342.000 15.310.000 13.892.000 18.565.000 15.905.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.7 2.3 2.2
Soliditet 21.4 19.7 12.3 55.4 55.6
Resultatgrad 0.1 3.5 1.3 5.5 4.1
Rentedekningsgrad 0.3 8.9 23.4 3425.0 195.3
Gjeldsgrad 3.7 4.1 7.1 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.6 12.6 4.6 19.8 15.1
Signatur
18.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex