Bergensgaten 22 AS
Juridisk navn:  Bergensgaten 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22352905
Postboks 6758 Rodeløkka C/O Paul Caspari Risalléen 24 Fax: 22046100
0503 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866773572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/5/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice V/Ø Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
2.43%
Resultat  
  
40.91%
Egenkapital  
  
-6.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000 1.628.000
Resultat: -65.000 -110.000 -222.000 -557.000 -141.000
Egenkapital: -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000 32.000
Regnskap for  Bergensgaten 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000 1.628.000
Driftskostnader -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000 -1.391.000
Driftsresultat 264.000 214.000 93.000 -220.000 238.000
Finansinntekter 22.000 24.000 24.000 31.000 32.000
Finanskostnader -351.000 -347.000 -340.000 -367.000 -411.000
Finans -329.000 -323.000 -316.000 -336.000 -379.000
Resultat før skatt -65.000 -110.000 -222.000 -557.000 -141.000
Skattekostnad 0 0 -212.000 133.000 38.000
Årsresultat -65.000 -110.000 -435.000 -424.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000 7.138.000
Sum omløpsmidler 294.000 318.000 207.000 89.000 498.000
Sum eiendeler 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000 7.636.000
Sum opptjent egenkapital -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000 -68.000
Sum egenkapital -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 213.000 42.000 252.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000 7.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000 1.628.000
Driftsinntekter 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000 1.628.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.017.000 -1.092.000 -825.000 -1.190.000 -842.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -506.000 -854.000 -769.000 -549.000
Driftskostnader -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000 -1.391.000
Driftsresultat 264.000 214.000 93.000 -220.000 238.000
Finansinntekter 22.000 24.000 24.000 31.000 32.000
Finanskostnader -351.000 -347.000 -340.000 -367.000 -411.000
Finans -329.000 -323.000 -316.000 -336.000 -379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 -110.000 -435.000 -424.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 212.000 79.000
Fast eiendom 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 963.000 1.013.000 1.063.000 1.113.000 1.113.000
Sum anleggsmidler 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000 7.138.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 51.000 118.000 65.000 53.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 1.000 1.000
Kasse, bank 243.000 201.000 143.000 35.000 441.000
Sum omløpsmidler 294.000 318.000 207.000 89.000 498.000
Sum eiendeler 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000 7.636.000
Sum opptjent egenkapital -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000 -68.000
Sum egenkapital -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 116.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000
Leverandørgjeld 3.000 18.000 1.000 76.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 82.000 1.000 33.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 112.000 39.000 27.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 213.000 42.000 252.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000 7.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 105.000 165.000 -163.000 395.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 4.9 0.4 4.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 4.9 0.4 4.9
Soliditet -13.9 -12.9 -11.4 -5.3 0.4
Resultatgrad 14.2 11.8 5.2 -12.7 14.6
Rentedekningsgrad 0.8 0.6 0.3 -0.5 0.7
Gjeldsgrad -8.2 -8.8 -9.7 -19.8 237.6
Total kapitalrentabilitet 4 3.3 1.6 -2.6 3.5
Signatur
26.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex