Bergens Spædbarnshjem
Juridisk navn:  Bergens Spædbarnshjem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90985198
v/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 v/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 940535352
Aksjekapital: 293.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/1932 1
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
268%
Resultat  
  
216.13%
Egenkapital  
  
14.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.000 -25.000 27.000 7.000 9.000
Resultat: 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Egenkapital: 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Regnskap for  Bergens Spædbarnshjem
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.000 -25.000 27.000 7.000 9.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 293.000 255.000 286.000 264.000 262.000
Sum eiendeler 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 7.000 9.000
Andre inntekter 42.000 -25.000 27.000 0 0
Driftsinntekter 42.000 -25.000 27.000 7.000 9.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -4.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -2.000 -2.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -31.000 22.000 2.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 286.000 254.000 286.000 258.000 251.000
Kasse, bank 7.000 1.000 0 5.000 10.000
Sum omløpsmidler 293.000 255.000 286.000 264.000 262.000
Sum eiendeler 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 293.000 257.000 288.000 266.000 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 255.000 286.000 264.000 262.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 85.7 1 81.5 28.6 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.3 -12.1 7.6 0.8 1.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex