Bergen Røde Kors
Juridisk navn:  Bergen Røde Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55307979
Postboks 906 Småstrandgaten 6 Fax: 56554991
5808 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 938567409
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/29/1971
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.79%
Resultat  
  
-158.47%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.066.000 25.819.000 22.091.000 20.879.000 19.245.000
Resultat: -138.000 236.000 1.428.000 -215.000 3.946.000
Egenkapital: 58.790.000 58.928.000 58.692.000 57.264.000 57.479.000
Regnskap for  Bergen Røde Kors
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.066.000 25.819.000 22.091.000 20.879.000 19.245.000
Driftskostnader -24.292.000 -26.055.000 -20.950.000 -21.499.000 -16.279.000
Driftsresultat -226.000 -235.000 1.140.000 -620.000 2.965.000
Finansinntekter 112.000 494.000 311.000 427.000 999.000
Finanskostnader -23.000 -22.000 -23.000 -22.000 -18.000
Finans 89.000 472.000 288.000 405.000 981.000
Resultat før skatt -138.000 236.000 1.428.000 -215.000 3.946.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -341.000
Årsresultat -138.000 236.000 1.428.000 -215.000 3.605.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.009.000 22.444.000 22.550.000 24.542.000 23.979.000
Sum omløpsmidler 39.987.000 41.614.000 41.053.000 36.911.000 38.079.000
Sum eiendeler 62.996.000 64.058.000 63.603.000 61.453.000 62.058.000
Sum opptjent egenkapital 58.790.000 58.928.000 58.692.000 57.263.000 57.479.000
Sum egenkapital 58.790.000 58.928.000 58.692.000 57.264.000 57.479.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.207.000 5.131.000 4.912.000 4.189.000 4.579.000
Sum gjeld og egenkapital 62.997.000 64.059.000 63.604.000 61.452.000 62.058.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 156.000 231.000 254.000 290.000 318.000
Andre inntekter 23.910.000 25.588.000 21.838.000 20.589.000 18.927.000
Driftsinntekter 24.066.000 25.819.000 22.091.000 20.879.000 19.245.000
Varekostnad -136.000 -203.000 -224.000 -284.000 -296.000
Lønninger -10.362.000 -10.579.000 -9.406.000 -8.434.000 -6.876.000
Avskrivning -278.000 -234.000 -232.000 -166.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.516.000 -15.039.000 -11.088.000 -12.615.000 -8.994.000
Driftskostnader -24.292.000 -26.055.000 -20.950.000 -21.499.000 -16.279.000
Driftsresultat -226.000 -235.000 1.140.000 -620.000 2.965.000
Finansinntekter 112.000 494.000 311.000 427.000 999.000
Finanskostnader -23.000 -22.000 -23.000 -22.000 -18.000
Finans 89.000 472.000 288.000 405.000 981.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 236.000 1.428.000 -215.000 3.605.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.655.000 7.655.000 7.655.000 7.655.000 7.655.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.163.000 604.000 735.000 912.000 350.000
Sum varige driftsmidler 8.817.000 8.259.000 8.390.000 8.567.000 8.004.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.192.000 14.185.000 14.160.000 15.974.000 15.974.000
Sum anleggsmidler 23.009.000 22.444.000 22.550.000 24.542.000 23.979.000
Varebeholdning 5.000 13.000 14.000 14.000 22.000
Kundefordringer 460.000 1.860.000 171.000 642.000 461.000
Andre fordringer 1.155.000 1.278.000 869.000 543.000 899.000
Sum investeringer 10.256.000 10.208.000 9.820.000 9.613.000 9.336.000
Kasse, bank 28.111.000 28.256.000 30.180.000 26.099.000 27.362.000
Sum omløpsmidler 39.987.000 41.614.000 41.053.000 36.911.000 38.079.000
Sum eiendeler 62.996.000 64.058.000 63.603.000 61.453.000 62.058.000
Sum opptjent egenkapital 58.790.000 58.928.000 58.692.000 57.263.000 57.479.000
Sum egenkapital 58.790.000 58.928.000 58.692.000 57.264.000 57.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.099.000 3.318.000 1.790.000 1.983.000 2.117.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 407.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.108.000 1.813.000 3.122.000 2.206.000 2.055.000
Sum kortsiktig gjeld 4.207.000 5.131.000 4.912.000 4.189.000 4.579.000
Sum gjeld og egenkapital 62.997.000 64.059.000 63.604.000 61.452.000 62.058.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.780.000 36.483.000 36.141.000 32.722.000 33.500.000
Likviditetsgrad 1 9.5 8.1 8.4 8.8 8.3
Likviditetsgrad 2 9.5 8.1 8.4 8.9 8.4
Soliditet 93.3 9 92.3 93.2 92.6
Resultatgrad -0.9 -0.9 5.2 -3.0 15.4
Rentedekningsgrad -9.8 -10.7 49.6 -8.8 220.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.2 0.4 2.3 -0.3 6.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER MED PARAFERING AV DAGLIG LEDER ELLER DEN
HAN BEMYNDIGER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex