Bergen Kino AS
Juridisk navn:  Bergen Kino AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55569050
Postboks 6153 Postterminalen Neumanns Gate 3 Fax: 55569056
5892 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983489257
Aksjekapital: 4.250.000 NOK
Antall ansatte: 108
Etableringsdato: 6/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.88%
Resultat  
  
22.78%
Egenkapital  
  
18.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 145.858.000 137.761.000 147.277.000 145.584.000 135.315.000
Resultat: 16.737.000 13.632.000 18.254.000 19.017.000 13.554.000
Egenkapital: 99.349.000 83.969.000 78.605.000 71.242.000 54.825.000
Regnskap for  Bergen Kino AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 145.858.000 137.761.000 147.277.000 145.584.000 135.315.000
Driftskostnader -135.021.000 -129.043.000 -131.512.000 -131.509.000 -125.783.000
Driftsresultat 10.837.000 8.719.000 15.765.000 14.074.000 9.531.000
Finansinntekter 6.040.000 5.263.000 2.838.000 5.684.000 4.634.000
Finanskostnader -141.000 -351.000 -349.000 -742.000 -610.000
Finans 5.899.000 4.912.000 2.489.000 4.942.000 4.024.000
Resultat før skatt 16.737.000 13.632.000 18.254.000 19.017.000 13.554.000
Skattekostnad -2.412.000 -2.069.000 -4.126.000 -6.711.000 2.590.000
Årsresultat 14.324.000 11.563.000 14.128.000 12.305.000 16.144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.849.000 83.038.000 78.897.000 82.691.000 84.231.000
Sum omløpsmidler 46.010.000 36.514.000 38.620.000 29.032.000 23.870.000
Sum eiendeler 126.859.000 119.552.000 117.517.000 111.723.000 108.101.000
Sum opptjent egenkapital 65.265.000 49.885.000 44.521.000 37.158.000 20.741.000
Sum egenkapital 99.349.000 83.969.000 78.605.000 71.242.000 54.825.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 3.215.000 4.433.000 10.632.000 25.106.000
Sum kortsiktig gjeld 25.494.000 32.367.000 34.479.000 29.849.000 28.169.000
Sum gjeld og egenkapital 126.860.000 119.551.000 117.517.000 111.723.000 108.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.701.000 135.769.000 145.898.000 143.832.000 133.157.000
Andre inntekter 3.158.000 1.993.000 1.379.000 1.751.000 2.157.000
Driftsinntekter 145.858.000 137.761.000 147.277.000 145.584.000 135.315.000
Varekostnad -56.454.000 -53.860.000 -57.306.000 -57.144.000 -52.660.000
Lønninger -30.823.000 -31.031.000 -31.015.000 -32.394.000 -31.623.000
Avskrivning -9.268.000 -8.787.000 -9.247.000 -9.695.000 -8.382.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.476.000 -35.365.000 -33.944.000 -32.276.000 -33.118.000
Driftskostnader -135.021.000 -129.043.000 -131.512.000 -131.509.000 -125.783.000
Driftsresultat 10.837.000 8.719.000 15.765.000 14.074.000 9.531.000
Finansinntekter 6.040.000 5.263.000 2.838.000 5.684.000 4.634.000
Finanskostnader -141.000 -351.000 -349.000 -742.000 -610.000
Finans 5.899.000 4.912.000 2.489.000 4.942.000 4.024.000
Konsernbidrag 0 0 0 -250.000 0
Utbytte -2.000.000 -5.750.000 -7.000.000 -6.150.000 -8.000.000
Årsresultat 14.324.000 11.563.000 14.128.000 12.305.000 16.144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 247.000 526.000 1.093.000 7.810.000
Fast eiendom 34.995.000 37.332.000 39.952.000 42.427.000 37.850.000
Maskiner anlegg 12.954.000 11.243.000 0 0 0
Driftsløsøre 18.264.000 21.824.000 27.350.000 27.232.000 26.215.000
Sum varige driftsmidler 66.213.000 70.400.000 67.302.000 69.659.000 64.065.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.550.000 12.391.000 11.069.000 11.938.000 12.356.000
Sum anleggsmidler 80.849.000 83.038.000 78.897.000 82.691.000 84.231.000
Varebeholdning 1.196.000 2.783.000 1.507.000 1.625.000 1.835.000
Kundefordringer 10.295.000 8.510.000 8.262.000 6.644.000 2.471.000
Andre fordringer 809.000 2.126.000 936.000 1.095.000 4.258.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.710.000 23.096.000 27.914.000 19.668.000 15.306.000
Sum omløpsmidler 46.010.000 36.514.000 38.620.000 29.032.000 23.870.000
Sum eiendeler 126.859.000 119.552.000 117.517.000 111.723.000 108.101.000
Sum opptjent egenkapital 65.265.000 49.885.000 44.521.000 37.158.000 20.741.000
Sum egenkapital 99.349.000 83.969.000 78.605.000 71.242.000 54.825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 278.000 342.000 319.000 3.770.000 16.201.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 3.215.000 4.433.000 10.632.000 25.106.000
Leverandørgjeld 5.279.000 10.967.000 9.262.000 7.755.000 6.999.000
Betalbar skatt 2.476.000 2.046.000 3.171.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.982.000 1.566.000 2.450.000 1.766.000 1.233.000
Utbytte -2.000.000 -5.750.000 -7.000.000 -6.150.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.756.000 17.788.000 19.596.000 14.179.000 11.938.000
Sum kortsiktig gjeld 25.494.000 32.367.000 34.479.000 29.849.000 28.169.000
Sum gjeld og egenkapital 126.860.000 119.551.000 117.517.000 111.723.000 108.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.516.000 4.147.000 4.141.000 -817.000 -4.299.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1 1.1 1.0 0.8
Soliditet 78.3 70.2 66.9 63.8 50.7
Resultatgrad 7.4 6.3 10.7 9.7 7.0
Rentedekningsgrad 76.9 24.8 45.2 26.6 23.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 11.7 15.8 17.7 13.1
Signatur
24.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex