Henskjold
Juridisk navn:  Bako As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22094848
Postboks 144 Hvamveien 1 Fax: 69361055
2026 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 912636410
Aksjekapital: 351.500 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/1/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.45%
Resultat  
  
-9.88%
Egenkapital  
  
-0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 144.199.000 143.554.000 139.877.000 135.396.000 131.739.000
Resultat: 10.896.000 12.091.000 12.640.000 12.272.000 17.159.000
Egenkapital: 18.245.000 18.425.000 30.569.000 31.032.000 31.698.000
Regnskap for  Henskjold
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.199.000 143.554.000 139.877.000 135.396.000 131.739.000
Driftskostnader -133.216.000 -131.327.000 -127.111.000 -122.948.000 -114.382.000
Driftsresultat 10.985.000 12.227.000 12.767.000 12.448.000 17.356.000
Finansinntekter 172.000 66.000 63.000 36.000 40.000
Finanskostnader -260.000 -201.000 -191.000 -212.000 -237.000
Finans -88.000 -135.000 -128.000 -176.000 -197.000
Resultat før skatt 10.896.000 12.091.000 12.640.000 12.272.000 17.159.000
Skattekostnad -2.419.000 -2.644.000 -2.881.000 -2.920.000 -4.258.000
Årsresultat 8.477.000 9.447.000 9.758.000 9.352.000 12.900.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.222.000 17.797.000 17.798.000 17.843.000 17.898.000
Sum omløpsmidler 55.889.000 68.254.000 72.256.000 70.356.000 55.518.000
Sum eiendeler 74.111.000 86.051.000 90.054.000 88.199.000 73.416.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.981.000 25.125.000 25.588.000 26.254.000
Sum egenkapital 18.245.000 18.425.000 30.569.000 31.032.000 31.698.000
Sum langsiktig gjeld 12.944.000 12.727.000 13.095.000 13.462.000 13.888.000
Sum kortsiktig gjeld 42.921.000 54.899.000 46.388.000 43.704.000 27.830.000
Sum gjeld og egenkapital 74.110.000 86.051.000 90.052.000 88.198.000 73.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.198.000 143.554.000 139.877.000 135.396.000 124.839.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 6.900.000
Driftsinntekter 144.199.000 143.554.000 139.877.000 135.396.000 131.739.000
Varekostnad -90.998.000 -90.155.000 -87.452.000 -86.031.000 -79.439.000
Lønninger -12.992.000 -11.770.000 -11.222.000 -11.139.000 -11.701.000
Avskrivning -505.000 -90.000 -87.000 -135.000 -351.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.721.000 -29.312.000 -28.350.000 -25.643.000 -22.891.000
Driftskostnader -133.216.000 -131.327.000 -127.111.000 -122.948.000 -114.382.000
Driftsresultat 10.985.000 12.227.000 12.767.000 12.448.000 17.356.000
Finansinntekter 172.000 66.000 63.000 36.000 40.000
Finanskostnader -260.000 -201.000 -191.000 -212.000 -237.000
Finans -88.000 -135.000 -128.000 -176.000 -197.000
Konsernbidrag -8.005.000 -9.909.000 -10.768.000 -10.018.000 -2.959.000
Utbytte 0 -11.600.000 0 0 0
Årsresultat 8.477.000 9.447.000 9.758.000 9.352.000 12.900.000
Balanse detaljer          
Goodwill 17.656.000 17.656.000 17.656.000 17.656.000 17.656.000
Sum Immatrielle midler 17.656.000 17.656.000 17.656.000 17.656.000 17.656.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 489.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 140.000 141.000 186.000 241.000
Sum varige driftsmidler 565.000 140.000 141.000 186.000 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.222.000 17.797.000 17.798.000 17.843.000 17.898.000
Varebeholdning 26.048.000 25.938.000 26.846.000 22.709.000 19.322.000
Kundefordringer 15.775.000 12.143.000 12.003.000 12.255.000 25.546.000
Andre fordringer 14.065.000 29.577.000 32.687.000 402.000 184.000
Sum investeringer 0 596.000 720.000 0 0
Kasse, bank 0 0 0 34.990.000 10.466.000
Sum omløpsmidler 55.889.000 68.254.000 72.256.000 70.356.000 55.518.000
Sum eiendeler 74.111.000 86.051.000 90.054.000 88.199.000 73.416.000
Sum opptjent egenkapital 0 12.981.000 25.125.000 25.588.000 26.254.000
Sum egenkapital 18.245.000 18.425.000 30.569.000 31.032.000 31.698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.068.000 4.091.000 4.448.000 4.795.000 5.214.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.944.000 12.727.000 13.095.000 13.462.000 13.888.000
Leverandørgjeld 23.446.000 15.047.000 21.348.000 19.142.000 14.078.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.373.000 3.189.000 3.048.000 241.000 1.432.000
Utbytte 0 -11.600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.102.000 36.663.000 21.992.000 24.320.000 12.319.000
Sum kortsiktig gjeld 42.921.000 54.899.000 46.388.000 43.704.000 27.830.000
Sum gjeld og egenkapital 74.110.000 86.051.000 90.052.000 88.198.000 73.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.968.000 13.355.000 25.868.000 26.652.000 27.688.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 1.6 2.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1 1.1 1.4
Soliditet 24.6 21.4 33.9 35.2 43.2
Resultatgrad 7.6 8.5 9.1 9.2 13.2
Rentedekningsgrad 42.3 60.8 66.8 58.7 73.4
Gjeldsgrad 3.1 3.7 1.9 1.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 15.1 14.3 14.2 14.2 23.7
Signatur
07.04.2020
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex