Bakarvågen 22 As
Juridisk navn:  Bakarvågen 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56151200
Kokstaddalen 30 Kokstaddalen 30 Fax: 56151201
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964284113
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.94%
Resultat  
  
-1340%
Egenkapital  
  
18.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.618.000 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000
Resultat: -144.000 -10.000 373.000 277.000 -387.000
Egenkapital: 3.489.000 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000
Regnskap for  Bakarvågen 22 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.618.000 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000
Driftskostnader -1.205.000 -1.088.000 -887.000 -417.000 -467.000
Driftsresultat 413.000 424.000 775.000 530.000 -167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -558.000 -434.000 -402.000 -253.000 -220.000
Finans -558.000 -434.000 -402.000 -253.000 -220.000
Resultat før skatt -144.000 -10.000 373.000 277.000 -387.000
Skattekostnad 31.000 19.000 -73.000 -19.000 51.000
Årsresultat -114.000 9.000 299.000 258.000 -336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.514.000 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 805.000 964.000 1.930.000 69.000
Sum eiendeler 25.655.000 16.706.000 16.917.000 12.884.000 6.147.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.138.000 1.611.000 1.311.000 717.000
Sum egenkapital 3.489.000 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 21.061.000 12.682.000 13.465.000 10.341.000 4.943.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 1.072.000 1.027.000 1.031.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 25.656.000 16.706.000 16.917.000 12.883.000 6.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 12.000 73.000 0 300.000
Andre inntekter 1.610.000 1.501.000 1.589.000 947.000 0
Driftsinntekter 1.618.000 1.513.000 1.662.000 947.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -625.000 -580.000 -511.000 -268.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -508.000 -376.000 -149.000 -210.000
Driftskostnader -1.205.000 -1.088.000 -887.000 -417.000 -467.000
Driftsresultat 413.000 424.000 775.000 530.000 -167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -558.000 -434.000 -402.000 -253.000 -220.000
Finans -558.000 -434.000 -402.000 -253.000 -220.000
Konsernbidrag 651.000 518.000 614.000 336.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 9.000 299.000 258.000 -336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.412.000 12.630.000 12.487.000 10.954.000 6.078.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.102.000 3.271.000 3.466.000 0 0
Sum varige driftsmidler 24.514.000 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.514.000 15.901.000 15.953.000 10.954.000 6.078.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 259.000 119.000 8.000 99.000 0
Andre fordringer 837.000 666.000 828.000 1.687.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 20.000 127.000 144.000 34.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 805.000 964.000 1.930.000 69.000
Sum eiendeler 25.655.000 16.706.000 16.917.000 12.884.000 6.147.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.138.000 1.611.000 1.311.000 717.000
Sum egenkapital 3.489.000 2.952.000 2.425.000 1.511.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 672.000 519.000 393.000 125.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.061.000 12.682.000 13.465.000 10.341.000 4.943.000
Leverandørgjeld 1.028.000 911.000 904.000 1.011.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 162.000 112.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.000 20.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 1.072.000 1.027.000 1.031.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 25.656.000 16.706.000 16.917.000 12.883.000 6.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 -267.000 -63.000 899.000 -219.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.9 1.9 0.2
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.9 1.9 0.3
Soliditet 13.6 17.7 14.3 11.7 14.9
Resultatgrad 25.5 2 46.6 5 -55.7
Rentedekningsgrad 0.7 1 1.9 2.1 -0.8
Gjeldsgrad 6.4 4.7 6 7.5 5.7
Total kapitalrentabilitet 1.6 2.5 4.6 4.1 -2.7
Signatur
13.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
PROKURA HVER FOR SEG
DYRDAL VIGDIS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex