Børresen & Midtskogen Eiendom As
Juridisk navn:  Børresen & Midtskogen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45031053
Seljeveien 14 Høversdalsgutua 4 Fax:
1900 Fetsund 2415 Heradsbygd
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 997245288
Aksjekapital: 1.296.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/11/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
79.29%
Resultat  
  
430.44%
Egenkapital  
  
76.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.681.000 4.842.000 9.701.000 2.830.000 2.287.000
Resultat: 4.949.000 933.000 2.731.000 545.000 587.000
Egenkapital: 8.774.000 4.967.000 4.294.000 2.283.000 860.000
Regnskap for  Børresen & Midtskogen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.681.000 4.842.000 9.701.000 2.830.000 2.287.000
Driftskostnader -2.817.000 -2.174.000 -5.303.000 -1.134.000 -805.000
Driftsresultat 5.864.000 2.668.000 4.398.000 1.696.000 1.481.000
Finansinntekter 293.000 7.000 12.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.209.000 -1.742.000 -1.678.000 -1.153.000 -895.000
Finans -916.000 -1.735.000 -1.666.000 -1.152.000 -894.000
Resultat før skatt 4.949.000 933.000 2.731.000 545.000 587.000
Skattekostnad -1.142.000 -260.000 -719.000 -118.000 -152.000
Årsresultat 3.807.000 673.000 2.012.000 426.000 435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.298.000 50.341.000 38.510.000 25.773.000 16.863.000
Sum omløpsmidler 207.000 2.088.000 1.647.000 824.000 687.000
Sum eiendeler 37.505.000 52.429.000 40.157.000 26.597.000 17.550.000
Sum opptjent egenkapital 7.472.000 3.665.000 2.992.000 980.000 554.000
Sum egenkapital 8.774.000 4.967.000 4.294.000 2.283.000 860.000
Sum langsiktig gjeld 27.321.000 46.425.000 34.425.000 23.673.000 15.899.000
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 1.037.000 1.438.000 642.000 791.000
Sum gjeld og egenkapital 37.505.000 52.430.000 40.158.000 26.598.000 17.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.681.000 4.842.000 9.701.000 2.830.000 2.287.000
Driftsinntekter 8.681.000 4.842.000 9.701.000 2.830.000 2.287.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -627.000 -271.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -52.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 -173.000 0 0
Andre driftskostnader -2.190.000 -1.903.000 -5.130.000 -1.082.000 -765.000
Driftskostnader -2.817.000 -2.174.000 -5.303.000 -1.134.000 -805.000
Driftsresultat 5.864.000 2.668.000 4.398.000 1.696.000 1.481.000
Finansinntekter 293.000 7.000 12.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.209.000 -1.742.000 -1.678.000 -1.153.000 -895.000
Finans -916.000 -1.735.000 -1.666.000 -1.152.000 -894.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.807.000 673.000 2.012.000 426.000 435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.270.000 50.341.000 38.510.000 25.600.000 16.690.000
Maskiner anlegg 0 0 0 29.000 34.000
Driftsløsøre 0 0 0 144.000 138.000
Sum varige driftsmidler 28.270.000 50.341.000 38.510.000 25.773.000 16.863.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.027.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.298.000 50.341.000 38.510.000 25.773.000 16.863.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 89.000 439.000 315.000 269.000 114.000
Andre fordringer 11.000 31.000 210.000 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 1.617.000 1.123.000 555.000 564.000
Sum omløpsmidler 207.000 2.088.000 1.647.000 824.000 687.000
Sum eiendeler 37.505.000 52.429.000 40.157.000 26.597.000 17.550.000
Sum opptjent egenkapital 7.472.000 3.665.000 2.992.000 980.000 554.000
Sum egenkapital 8.774.000 4.967.000 4.294.000 2.283.000 860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 102.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 27.321.000 46.425.000 34.425.000 23.673.000 15.899.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 72.000
Betalbar skatt 1.142.000 225.000 686.000 118.000 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 64.000 0 0 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 748.000 752.000 422.000 488.000
Sum kortsiktig gjeld 1.409.000 1.037.000 1.438.000 642.000 791.000
Sum gjeld og egenkapital 37.505.000 52.430.000 40.158.000 26.598.000 17.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.202.000 1.051.000 209.000 182.000 -104.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2 1.1 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 2 1.1 1.3 0.9
Soliditet 23.4 9.5 10.7 8.6 4.9
Resultatgrad 67.5 55.1 45.3 59.9 64.8
Rentedekningsgrad 4.9 1.5 2.6 1.5 1.7
Gjeldsgrad 3.3 9.6 8.4 10.7 19.4
Total kapitalrentabilitet 16.4 5.1 1 6.4 8.4
Signatur
15.12.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
BØRRESEN DANIEL
MIDTSKOGEN RUNE
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex