Avdeling Galleriet Kolonial As
Juridisk navn:  Avdeling Galleriet Kolonial As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98845219
Schweigaards Gate 6 Schweigaards Gate 6 Fax:
0185 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918267131
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/28/2016
Foretakstype: AS
Revisor: La Revisjon As
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.48%
Resultat  
  
-116.71%
Egenkapital  
  
-26.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 14.825.000 15.047.000 8.470.000
Resultat: -142.000 850.000 -28.000
Egenkapital: 489.000 664.000 2.000
Regnskap for  Avdeling Galleriet Kolonial As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.825.000 15.047.000 8.470.000
Driftskostnader -14.745.000 -14.156.000 -8.462.000
Driftsresultat 80.000 891.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -222.000 -42.000 -36.000
Finans -222.000 -42.000 -36.000
Resultat før skatt -142.000 850.000 -28.000
Skattekostnad 16.000 -187.000 0
Årsresultat -126.000 663.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.390.000 1.116.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 1.277.000 1.225.000
Sum eiendeler 3.376.000 2.667.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 634.000 -28.000
Sum egenkapital 489.000 664.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 525.000 448.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.363.000 1.555.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 2.667.000 2.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.797.000 15.039.000 8.466.000
Andre inntekter 27.000 9.000 4.000
Driftsinntekter 14.825.000 15.047.000 8.470.000
Varekostnad -9.813.000 -9.966.000 -5.808.000
Lønninger -2.561.000 -2.140.000 -1.290.000
Avskrivning -227.000 -163.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.144.000 -1.887.000 -1.303.000
Driftskostnader -14.745.000 -14.156.000 -8.462.000
Driftsresultat 80.000 891.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -222.000 -42.000 -36.000
Finans -222.000 -42.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -126.000 663.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.316.000 1.390.000 1.116.000
Sum varige driftsmidler 1.316.000 1.390.000 1.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.390.000 1.116.000
Varebeholdning 463.000 558.000 485.000
Kundefordringer 102.000 60.000 36.000
Andre fordringer 1.108.000 478.000 277.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 387.000 182.000 427.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 1.277.000 1.225.000
Sum eiendeler 3.376.000 2.667.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 634.000 -28.000
Sum egenkapital 489.000 664.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 40.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 507.000 0 29.000
Sum langsiktig gjeld 525.000 448.000 0
Leverandørgjeld 1.457.000 798.000 1.339.000
Betalbar skatt 0 147.000 0
Skyldig offentlige avgifter 260.000 164.000 208.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 447.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 2.363.000 1.555.000 2.339.000
Sum gjeld og egenkapital 3.377.000 2.667.000 2.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -303.000 -278.000 -1.114.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.3
Soliditet 14.5 24.9 0.1
Resultatgrad 0.5 5.9 0.1
Rentedekningsgrad 0.4 21.2 0.2
Gjeldsgrad 5.9 3 1169.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 33.4 0.3
Signatur
18.03.2019
Prokurister
18.03.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex