Autosenteret Oppdal AS
Juridisk navn:  Autosenteret Oppdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95464004
Inge Krokanns Veg 1 Inge Krokanns Veg 1 Fax: 72420930
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Oppdal
Org.nr: 976950658
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 11/28/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.18%
Resultat  
  
-267.12%
Egenkapital  
  
-56.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.748.000 11.611.000 11.267.000 11.478.000 11.154.000
Resultat: -244.000 146.000 -32.000 320.000 -245.000
Egenkapital: 149.000 345.000 239.000 270.000 -16.000
Regnskap for  Autosenteret Oppdal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.748.000 11.611.000 11.267.000 11.478.000 11.154.000
Driftskostnader -11.987.000 -11.466.000 -11.302.000 -11.155.000 -11.386.000
Driftsresultat -239.000 145.000 -34.000 323.000 -233.000
Finansinntekter 3.000 7.000 6.000 6.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -4.000 -10.000 -15.000
Finans -5.000 1.000 2.000 -4.000 -12.000
Resultat før skatt -244.000 146.000 -32.000 320.000 -245.000
Skattekostnad 47.000 -39.000 2.000 -34.000 0
Årsresultat -197.000 106.000 -31.000 286.000 -245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 369.000 204.000 141.000 226.000 352.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.340.000 1.118.000 1.242.000 1.187.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.544.000 1.259.000 1.468.000 1.539.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 245.000 139.000 170.000 -116.000
Sum egenkapital 149.000 345.000 239.000 270.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 41.000
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.199.000 1.020.000 1.198.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.544.000 1.259.000 1.468.000 1.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.095.000 11.556.000 11.219.000 11.414.000 11.144.000
Andre inntekter 653.000 55.000 48.000 64.000 10.000
Driftsinntekter 11.748.000 11.611.000 11.267.000 11.478.000 11.154.000
Varekostnad -5.495.000 -5.446.000 -5.419.000 -5.433.000 -5.640.000
Lønninger -3.262.000 -3.351.000 -3.016.000 -2.888.000 -2.880.000
Avskrivning -72.000 -54.000 -89.000 -135.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.158.000 -2.615.000 -2.778.000 -2.699.000 -2.692.000
Driftskostnader -11.987.000 -11.466.000 -11.302.000 -11.155.000 -11.386.000
Driftsresultat -239.000 145.000 -34.000 323.000 -233.000
Finansinntekter 3.000 7.000 6.000 6.000 3.000
Finanskostnader -8.000 -6.000 -4.000 -10.000 -15.000
Finans -5.000 1.000 2.000 -4.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 106.000 -31.000 286.000 -245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 53.000 61.000 58.000 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 234.000 146.000 75.000 163.000 299.000
Sum varige driftsmidler 234.000 146.000 75.000 163.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 369.000 204.000 141.000 226.000 352.000
Varebeholdning 671.000 753.000 665.000 671.000 753.000
Kundefordringer 3.000 15.000 25.000 17.000 21.000
Andre fordringer 25.000 40.000 67.000 65.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 532.000 361.000 489.000 144.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.340.000 1.118.000 1.242.000 1.187.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.544.000 1.259.000 1.468.000 1.539.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 245.000 139.000 170.000 -116.000
Sum egenkapital 149.000 345.000 239.000 270.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 41.000
Leverandørgjeld 548.000 675.000 463.000 619.000 742.000
Betalbar skatt 0 31.000 2.000 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 179.000 165.000 195.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 314.000 390.000 341.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.199.000 1.020.000 1.198.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.544.000 1.259.000 1.468.000 1.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -221.000 141.000 98.000 44.000 -328.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.1 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3
Soliditet 10.2 22.3 1 18.4 -1.0
Resultatgrad - 1.2 -0.3 2.8 -2.1
Rentedekningsgrad -29.9 24.2 -8.5 32.9 -15.3
Gjeldsgrad 8.8 3.5 4.3 4.4 -97.3
Total kapitalrentabilitet -16.2 9.8 -2.2 22.4 -14.9
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex