Autosenteret Langhus AS
Juridisk navn:  Autosenteret Langhus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64869100
Langhussenteret 1 Langhussenteret 1 Fax: 64869177
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 990599939
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 11/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.18%
Resultat  
  
64.96%
Egenkapital  
  
31.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.928.000 7.759.000 8.403.000 9.015.000 8.572.000
Resultat: 193.000 117.000 193.000 608.000 12.000
Egenkapital: 621.000 473.000 386.000 244.000 1.407.000
Regnskap for  Autosenteret Langhus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.928.000 7.759.000 8.403.000 9.015.000 8.572.000
Driftskostnader -7.734.000 -7.641.000 -8.210.000 -8.435.000 -8.571.000
Driftsresultat 195.000 117.000 194.000 580.000 1.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -2.000 0 0 29.000 10.000
Resultat før skatt 193.000 117.000 193.000 608.000 12.000
Skattekostnad -45.000 -30.000 -52.000 -171.000 -4.000
Årsresultat 148.000 87.000 142.000 437.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.547.000 200.000 249.000 1.318.000
Sum omløpsmidler 1.008.000 1.345.000 1.116.000 2.744.000 1.168.000
Sum eiendeler 2.335.000 2.892.000 1.316.000 2.993.000 2.486.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 373.000 286.000 144.000 1.307.000
Sum egenkapital 621.000 473.000 386.000 244.000 1.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 2.418.000 931.000 2.749.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 2.335.000 2.891.000 1.317.000 2.993.000 2.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.497.000 7.311.000 7.960.000 8.548.000 8.152.000
Andre inntekter 431.000 447.000 443.000 467.000 420.000
Driftsinntekter 7.928.000 7.759.000 8.403.000 9.015.000 8.572.000
Varekostnad -3.675.000 -3.637.000 -4.074.000 -4.331.000 -4.384.000
Lønninger -1.965.000 -2.064.000 -2.187.000 -2.202.000 -2.218.000
Avskrivning -355.000 -121.000 -92.000 -139.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.739.000 -1.819.000 -1.857.000 -1.763.000 -1.810.000
Driftskostnader -7.734.000 -7.641.000 -8.210.000 -8.435.000 -8.571.000
Driftsresultat 195.000 117.000 194.000 580.000 1.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -2.000 0 0 29.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Årsresultat 148.000 87.000 142.000 437.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 47.000 77.000 87.000 92.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 43.000 0
Driftsløsøre 1.313.000 1.499.000 123.000 119.000 266.000
Sum varige driftsmidler 1.313.000 1.499.000 123.000 162.000 266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 960.000
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.547.000 200.000 249.000 1.318.000
Varebeholdning 461.000 488.000 484.000 566.000 580.000
Kundefordringer 0 0 0 12.000 0
Andre fordringer 10.000 178.000 97.000 1.038.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 537.000 678.000 535.000 1.128.000 564.000
Sum omløpsmidler 1.008.000 1.345.000 1.116.000 2.744.000 1.168.000
Sum eiendeler 2.335.000 2.892.000 1.316.000 2.993.000 2.486.000
Sum opptjent egenkapital 521.000 373.000 286.000 144.000 1.307.000
Sum egenkapital 621.000 473.000 386.000 244.000 1.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 249.000 1.028.000 350.000 454.000 641.000
Betalbar skatt 12.000 0 42.000 166.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 154.000 275.000 257.000 222.000
Utbytte 0 0 0 -1.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 1.237.000 263.000 271.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 1.714.000 2.418.000 931.000 2.749.000 1.079.000
Sum gjeld og egenkapital 2.335.000 2.891.000 1.317.000 2.993.000 2.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -706.000 -1.073.000 185.000 -5.000 89.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1.2 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.6
Soliditet 26.6 16.4 29.3 8.2 56.6
Resultatgrad 2.5 1.5 2.3 6.4 0.0
Rentedekningsgrad 97.5 1 1 12.0
Gjeldsgrad 2.8 5.1 2.4 11.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 8.4 4.1 14.8 20.3 0.5
Signatur
15.12.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex