Automation Sys As
Juridisk navn:  Automation Sys As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ullern Allé 93 Ullern Allé 93 Fax:
0381 Oslo 381 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921207611
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/31/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 536.000
Resultat: 362.000
Egenkapital: 309.000
Regnskap for  Automation Sys As
Resultat 2018
Driftsinntekter 536.000
Driftskostnader -174.000
Driftsresultat 362.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 362.000
Skattekostnad -83.000
Årsresultat 279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 587.000
Sum eiendeler 587.000
Sum opptjent egenkapital 279.000
Sum egenkapital 309.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 278.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 536.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 536.000
Varekostnad 0
Lønninger -143.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -174.000
Driftsresultat 362.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 382.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 205.000
Sum omløpsmidler 587.000
Sum eiendeler 587.000
Sum opptjent egenkapital 279.000
Sum egenkapital 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 83.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 52.6
Resultatgrad 67.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 61.7
Signatur
01.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex