Automatik Ventiler System AS
Juridisk navn:  Automatik Ventiler System AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66997400
Kapellveien 18 Berghagan 5 Fax: 64860440
1410 Kolbotn 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 812523872
Aksjekapital: 1.150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-69.77%
Egenkapital  
  
16.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.606.000 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000
Resultat: 465.000 1.538.000 1.124.000 892.000 679.000
Egenkapital: 2.582.000 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000
Regnskap for  Automatik Ventiler System AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.606.000 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000
Driftskostnader -12.091.000 -11.500.000 -12.975.000 -13.775.000 -12.419.000
Driftsresultat 515.000 1.544.000 1.126.000 907.000 714.000
Finansinntekter 1.000 2.000 9.000 23.000 4.000
Finanskostnader -52.000 -8.000 -11.000 -39.000 -39.000
Finans -51.000 -6.000 -2.000 -16.000 -35.000
Resultat før skatt 465.000 1.538.000 1.124.000 892.000 679.000
Skattekostnad -108.000 -370.000 -282.000 -243.000 -183.000
Årsresultat 358.000 1.168.000 842.000 649.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 399.000 210.000 128.000 212.000 258.000
Sum omløpsmidler 5.309.000 5.106.000 4.928.000 5.040.000 5.672.000
Sum eiendeler 5.708.000 5.316.000 5.056.000 5.252.000 5.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000 1.075.000 906.000 1.894.000 2.245.000
Sum egenkapital 2.582.000 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000
Sum langsiktig gjeld 179.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.946.000 3.092.000 3.000.000 2.208.000 2.536.000
Sum gjeld og egenkapital 5.707.000 5.317.000 5.056.000 5.252.000 5.931.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.606.000 13.045.000 14.100.000 14.482.000 13.133.000
Andre inntekter 0 0 0 200.000 0
Driftsinntekter 12.606.000 13.045.000 14.100.000 14.682.000 13.133.000
Varekostnad -6.734.000 -6.485.000 -7.202.000 -8.015.000 -7.050.000
Lønninger -2.903.000 -2.673.000 -3.320.000 -3.144.000 -2.809.000
Avskrivning -123.000 -74.000 -83.000 -93.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.331.000 -2.268.000 -2.370.000 -2.523.000 -2.444.000
Driftskostnader -12.091.000 -11.500.000 -12.975.000 -13.775.000 -12.419.000
Driftsresultat 515.000 1.544.000 1.126.000 907.000 714.000
Finansinntekter 1.000 2.000 9.000 23.000 4.000
Finanskostnader -52.000 -8.000 -11.000 -39.000 -39.000
Finans -51.000 -6.000 -2.000 -16.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -830.000 0 0
Årsresultat 358.000 1.168.000 842.000 649.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 17.000 23.000 24.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 384.000 193.000 106.000 188.000 230.000
Sum varige driftsmidler 384.000 193.000 106.000 188.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 399.000 210.000 128.000 212.000 258.000
Varebeholdning 3.773.000 3.603.000 3.449.000 2.892.000 2.833.000
Kundefordringer 1.371.000 1.344.000 1.288.000 1.533.000 971.000
Andre fordringer 26.000 22.000 18.000 179.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 137.000 173.000 436.000 1.840.000
Sum omløpsmidler 5.309.000 5.106.000 4.928.000 5.040.000 5.672.000
Sum eiendeler 5.708.000 5.316.000 5.056.000 5.252.000 5.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000 1.075.000 906.000 1.894.000 2.245.000
Sum egenkapital 2.582.000 2.225.000 2.056.000 3.044.000 3.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 177.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 179.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.200.000 789.000 1.281.000 1.284.000 1.775.000
Betalbar skatt 105.000 364.000 281.000 238.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 681.000 664.000 335.000 381.000 344.000
Utbytte 0 -1.000.000 -830.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 783.000 275.000 274.000 305.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 2.946.000 3.092.000 3.000.000 2.208.000 2.536.000
Sum gjeld og egenkapital 5.707.000 5.317.000 5.056.000 5.252.000 5.931.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.363.000 2.014.000 1.928.000 2.832.000 3.136.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.6 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 1.0 1.2
Soliditet 45.2 41.8 40.7 58.0 57.2
Resultatgrad 4.1 11.8 8 6.2 5.4
Rentedekningsgrad 9.9 1 102.4 23.8 18.4
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 9 29.1 22.4 17.7 12.1
Signatur
22.11.2010
STYRETS FORMANN.
Prokurister
22.11.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
TERJE STOKKER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex