Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aurora Kino Iks
Juridisk navn:  Aurora Kino Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40034790
Vestregata 33 Fax: 77756301
9299 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 991817948
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 104
Etableringsdato: 6/25/2007
Foretakstype: IKS
Revisor: Komrev Nord Iks
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.67%
Resultat  
  
113.16%
Egenkapital  
  
1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2009 2008
Omsetning: 66.555.000 67.001.000 43.849.000 37.288.000
Resultat: 139.000 -1.056.000 196.000 -1.482.000
Egenkapital: 7.282.000 7.143.000 1.406.000 773.000
Regnskap for  Aurora Kino Iks
Resultat 2018 2017 2009 2008
Driftsinntekter 66.555.000 67.001.000 43.849.000 37.288.000
Driftskostnader -66.753.000 -68.180.000 -40.916.000 -35.642.000
Driftsresultat -198.000 -1.179.000 2.933.000 1.646.000
Finansinntekter 192.000 150.000 47.000 130.000
Finanskostnader 145.000 -27.000 -2.784.000 -3.258.000
Finans 337.000 123.000 -2.737.000 -3.128.000
Resultat før skatt 139.000 -1.056.000 196.000 -1.482.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 -1.056.000 196.000 -1.482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.475.000 7.936.000 23.490.000 24.620.000
Sum omløpsmidler 28.247.000 29.448.000 20.066.000 12.873.000
Sum eiendeler 34.722.000 37.384.000 43.556.000 37.493.000
Sum opptjent egenkapital 7.282.000 7.143.000 0 773.000
Sum egenkapital 7.282.000 7.143.000 1.406.000 773.000
Sum langsiktig gjeld 2.501.000 2.668.000 19.108.000 21.162.000
Sum kortsiktig gjeld 24.940.000 27.573.000 23.042.000 15.558.000
Sum gjeld og egenkapital 34.723.000 37.384.000 43.556.000 37.493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.698.000 62.447.000 43.849.000 33.265.000
Andre inntekter 4.857.000 4.555.000 0 4.023.000
Driftsinntekter 66.555.000 67.001.000 43.849.000 37.288.000
Varekostnad -23.131.000 -24.051.000 0 -22.322.000
Lønninger -19.469.000 -19.772.000 -6.915.000 -6.062.000
Avskrivning -2.133.000 -2.649.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.020.000 -21.708.000 -34.001.000 -7.258.000
Driftskostnader -66.753.000 -68.180.000 -40.916.000 -35.642.000
Driftsresultat -198.000 -1.179.000 2.933.000 1.646.000
Finansinntekter 192.000 150.000 47.000 130.000
Finanskostnader 145.000 -27.000 -2.784.000 -3.258.000
Finans 337.000 123.000 -2.737.000 -3.128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 -1.056.000 196.000 -1.482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.091.000 7.586.000 23.490.000 24.620.000
Sum varige driftsmidler 6.091.000 7.586.000 23.490.000 24.620.000
Sum finansielle anleggsmidler 384.000 350.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.475.000 7.936.000 23.490.000 24.620.000
Varebeholdning 1.691.000 1.364.000 0 0
Kundefordringer 3.416.000 3.447.000 12.706.000 7.307.000
Andre fordringer 2.178.000 929.000 79.000 0
Sum investeringer 0 0 1.737.000 1.809.000
Kasse, bank 20.961.000 23.709.000 5.544.000 3.757.000
Sum omløpsmidler 28.247.000 29.448.000 20.066.000 12.873.000
Sum eiendeler 34.722.000 37.384.000 43.556.000 37.493.000
Sum opptjent egenkapital 7.282.000 7.143.000 0 773.000
Sum egenkapital 7.282.000 7.143.000 1.406.000 773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.501.000 2.668.000 6.098.000 5.832.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.501.000 2.668.000 19.108.000 21.162.000
Leverandørgjeld 3.473.000 7.261.000 22.463.000 15.679.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.108.000 993.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.359.000 19.319.000 579.000 -121.000
Sum kortsiktig gjeld 24.940.000 27.573.000 23.042.000 15.558.000
Sum gjeld og egenkapital 34.723.000 37.384.000 43.556.000 37.493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.307.000 1.875.000 -2.976.000 -2.685.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 0.9
Soliditet 2 19.1 3.2 2.1
Resultatgrad -0.3 -1.8 6.7 4.4
Rentedekningsgrad 1.4 -43.7 1.1 0.5
Gjeldsgrad 3.8 4.2 30.0 47.5
Total kapitalrentabilitet -2.8 6.8 4.7
Signatur
21.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2009
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex