Atlas Eiendom As
Juridisk navn:  Atlas Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ingeniør Rybergs gate 110 Ingeniør Rybergs gate 110 Fax:
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 915471110
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.19%
Resultat  
  
-213.33%
Egenkapital  
  
-480%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 197.000 210.000 61.000 0
Resultat: -47.000 -15.000 -86.000 0
Egenkapital: -58.000 -10.000 4.000 90.000
Regnskap for  Atlas Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 197.000 210.000 61.000 0
Driftskostnader -146.000 -126.000 -79.000 0
Driftsresultat 51.000 84.000 -18.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -99.000 -98.000 -68.000 0
Finans -99.000 -98.000 -68.000 0
Resultat før skatt -47.000 -15.000 -86.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -15.000 -86.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.613.000 5.387.000 5.430.000 0
Sum omløpsmidler 49.000 40.000 15.000 94.000
Sum eiendeler 5.662.000 5.427.000 5.445.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -101.000 -86.000 0
Sum egenkapital -58.000 -10.000 4.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 3.094.000 3.213.000 3.451.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.626.000 2.224.000 1.990.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.662.000 5.426.000 5.445.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 197.000 210.000 61.000 0
Driftsinntekter 197.000 210.000 61.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -53.000 -43.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -83.000 -58.000 0
Driftskostnader -146.000 -126.000 -79.000 0
Driftsresultat 51.000 84.000 -18.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -99.000 -98.000 -68.000 0
Finans -99.000 -98.000 -68.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -15.000 -86.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.235.000 5.235.000 5.235.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 378.000 152.000 195.000 0
Sum varige driftsmidler 5.613.000 5.387.000 5.430.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.613.000 5.387.000 5.430.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 36.000 39.000 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 1.000 15.000 72.000
Sum omløpsmidler 49.000 40.000 15.000 94.000
Sum eiendeler 5.662.000 5.427.000 5.445.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -101.000 -86.000 0
Sum egenkapital -58.000 -10.000 4.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.610.000 2.206.000 1.974.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 3.094.000 3.213.000 3.451.000 0
Leverandørgjeld 6.000 10.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 9.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.626.000 2.224.000 1.990.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.662.000 5.426.000 5.445.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.577.000 -2.184.000 -1.975.000 90.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 23.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 23.6
Soliditet -0.2 0.1 95.7
Resultatgrad 25.9 4 -29.5
Rentedekningsgrad 0.5 0.9 -0.3
Gjeldsgrad -98.6 -543.7 1360.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.5 -0.3 0.0
Signatur
03.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex