Atlas Drift As
Juridisk navn:  Atlas Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46801111
Postboks 310 Jåttåvågveien 7 Fax:
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993444235
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 11/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35.44%
Resultat  
  
-33.9%
Egenkapital  
  
63.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.289.000 39.346.000 36.273.000 53.478.000 52.567.000
Resultat: -2.603.000 -1.944.000 -1.777.000 -719.000 -574.000
Egenkapital: -1.832.000 -5.079.000 -1.562.000 -164.000 457.000
Regnskap for  Atlas Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.289.000 39.346.000 36.273.000 53.478.000 52.567.000
Driftskostnader -55.698.000 -40.999.000 -37.917.000 -53.936.000 -52.978.000
Driftsresultat -2.409.000 -1.653.000 -1.645.000 -457.000 -411.000
Finansinntekter 3.000 1.000 11.000 24.000 4.000
Finanskostnader -197.000 -293.000 -142.000 -286.000 -167.000
Finans -194.000 -292.000 -131.000 -262.000 -163.000
Resultat før skatt -2.603.000 -1.944.000 -1.777.000 -719.000 -574.000
Skattekostnad 0 -1.573.000 379.000 99.000 155.000
Årsresultat -2.603.000 -3.517.000 -1.398.000 -621.000 -419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.573.000 1.194.000 1.096.000
Sum omløpsmidler 18.621.000 11.919.000 8.935.000 12.742.000 15.125.000
Sum eiendeler 18.621.000 11.919.000 10.508.000 13.936.000 16.221.000
Sum opptjent egenkapital -2.032.000 -5.179.000 -1.662.000 -264.000 0
Sum egenkapital -1.832.000 -5.079.000 -1.562.000 -164.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 58.000 1.051.000 1.048.000 1.047.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 20.395.000 15.947.000 11.022.000 13.053.000 15.716.000
Sum gjeld og egenkapital 18.621.000 11.919.000 10.508.000 13.936.000 16.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.289.000 39.346.000 36.273.000 53.478.000 52.567.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 53.289.000 39.346.000 36.273.000 53.478.000 52.567.000
Varekostnad -22.546.000 -18.458.000 -15.084.000 -29.056.000 -27.587.000
Lønninger -27.130.000 -16.843.000 -16.321.000 -16.560.000 -19.096.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.022.000 -5.698.000 -6.512.000 -8.320.000 -6.295.000
Driftskostnader -55.698.000 -40.999.000 -37.917.000 -53.936.000 -52.978.000
Driftsresultat -2.409.000 -1.653.000 -1.645.000 -457.000 -411.000
Finansinntekter 3.000 1.000 11.000 24.000 4.000
Finanskostnader -197.000 -293.000 -142.000 -286.000 -167.000
Finans -194.000 -292.000 -131.000 -262.000 -163.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.603.000 -3.517.000 -1.398.000 -621.000 -419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.573.000 1.194.000 1.096.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.573.000 1.194.000 1.096.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.492.000 10.220.000 7.453.000 9.911.000 9.193.000
Andre fordringer 169.000 152.000 123.000 150.000 2.761.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.961.000 1.547.000 1.359.000 2.680.000 3.171.000
Sum omløpsmidler 18.621.000 11.919.000 8.935.000 12.742.000 15.125.000
Sum eiendeler 18.621.000 11.919.000 10.508.000 13.936.000 16.221.000
Sum opptjent egenkapital -2.032.000 -5.179.000 -1.662.000 -264.000 0
Sum egenkapital -1.832.000 -5.079.000 -1.562.000 -164.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 51.000 48.000 47.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 58.000 1.051.000 1.048.000 1.047.000 47.000
Leverandørgjeld 5.685.000 4.052.000 3.386.000 3.829.000 4.131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.934.000 2.753.000 1.176.000 2.215.000 1.285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.558.000 3.313.000 3.281.000 2.942.000 5.087.000
Sum kortsiktig gjeld 20.395.000 15.947.000 11.022.000 13.053.000 15.716.000
Sum gjeld og egenkapital 18.621.000 11.919.000 10.508.000 13.936.000 16.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.774.000 -4.028.000 -2.087.000 -311.000 -591.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0
Soliditet -9.8 -42.6 -14.9 -1.2 2.8
Resultatgrad -4.5 -4.2 -4.5 -0.9 -0.8
Rentedekningsgrad -12.2 -5.6 -11.6 -1.5 -2.4
Gjeldsgrad -11.2 -3.3 -7.7 -86.0 34.5
Total kapitalrentabilitet -12.9 -13.9 -15.6 -3.1 -2.5
Signatur
01.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex