Atlas Copco Rental Europe
Juridisk navn:  Atlas Copco Rental Europe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kpmg Tax As Postboks 7000 Majorstuen C/O Roxel Rental Skogstøstraen 21 Fax:
0306 Oslo 4029 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914614759
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/17/2014
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.803.000
Resultat: 2.803.000
Egenkapital: 3.906.000
Regnskap for  Atlas Copco Rental Europe
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.803.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 2.803.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 2.803.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 2.803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.906.000
Sum eiendeler 3.906.000
Sum opptjent egenkapital 3.906.000
Sum egenkapital 3.906.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 3.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.803.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.803.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 2.803.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 2.803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 3.906.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 3.906.000
Sum eiendeler 3.906.000
Sum opptjent egenkapital 3.906.000
Sum egenkapital 3.906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 3.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.906.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 71.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex