As Gårdreform
Juridisk navn:  As Gårdreform
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22383838
Caspar Storms Vei 16 Caspar Storms Vei 16 Fax: 22380867
0664 Oslo 664 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944936432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 7/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.83%
Resultat  
  
-54.33%
Egenkapital  
  
7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.065.000 18.269.000 20.563.000 18.091.000 18.360.000
Resultat: 680.000 1.489.000 1.029.000 2.298.000 1.491.000
Egenkapital: 3.191.000 2.957.000 2.380.000 1.618.000 1.952.000
Regnskap for  As Gårdreform
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.065.000 18.269.000 20.563.000 18.091.000 18.360.000
Driftskostnader -19.503.000 -17.017.000 -19.550.000 -15.823.000 -16.922.000
Driftsresultat 562.000 1.252.000 1.014.000 2.269.000 1.438.000
Finansinntekter 121.000 240.000 19.000 35.000 57.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -6.000 -4.000
Finans 117.000 237.000 14.000 29.000 53.000
Resultat før skatt 680.000 1.489.000 1.029.000 2.298.000 1.491.000
Skattekostnad -146.000 -312.000 -266.000 -632.000 -404.000
Årsresultat 533.000 1.177.000 762.000 1.666.000 1.087.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.250.000 1.436.000 1.276.000 1.369.000 778.000
Sum omløpsmidler 5.541.000 5.312.000 4.225.000 5.584.000 5.502.000
Sum eiendeler 6.791.000 6.748.000 5.501.000 6.953.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.091.000 2.857.000 2.280.000 1.518.000 1.852.000
Sum egenkapital 3.191.000 2.957.000 2.380.000 1.618.000 1.952.000
Sum langsiktig gjeld 0 106.000 106.000 103.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 3.601.000 3.684.000 3.015.000 5.234.000 4.229.000
Sum gjeld og egenkapital 6.792.000 6.747.000 5.501.000 6.955.000 6.281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.052.000 18.127.000 20.513.000 17.684.000 18.289.000
Andre inntekter 13.000 141.000 50.000 408.000 71.000
Driftsinntekter 20.065.000 18.269.000 20.563.000 18.091.000 18.360.000
Varekostnad -8.833.000 -7.404.000 -9.812.000 -6.760.000 0
Lønninger -7.261.000 -6.636.000 -6.549.000 -6.030.000 -6.164.000
Avskrivning -372.000 -312.000 -273.000 -270.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.037.000 -2.665.000 -2.916.000 -2.763.000 -2.851.000
Driftskostnader -19.503.000 -17.017.000 -19.550.000 -15.823.000 -16.922.000
Driftsresultat 562.000 1.252.000 1.014.000 2.269.000 1.438.000
Finansinntekter 121.000 240.000 19.000 35.000 57.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -6.000 -4.000
Finans 117.000 237.000 14.000 29.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -600.000 0 -2.000.000 -1.000.000
Årsresultat 533.000 1.177.000 762.000 1.666.000 1.087.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 43.000 69.000 90.000 132.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 658.000 827.000 768.000 715.000 0
Driftsløsøre 213.000 238.000 99.000 195.000 330.000
Sum varige driftsmidler 870.000 1.065.000 866.000 911.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 338.000 327.000 341.000 369.000 315.000
Sum anleggsmidler 1.250.000 1.436.000 1.276.000 1.369.000 778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.153.000 2.365.000 2.644.000 2.794.000 2.898.000
Andre fordringer 382.000 219.000 200.000 190.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.006.000 2.728.000 1.381.000 2.600.000 2.427.000
Sum omløpsmidler 5.541.000 5.312.000 4.225.000 5.584.000 5.502.000
Sum eiendeler 6.791.000 6.748.000 5.501.000 6.953.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 3.091.000 2.857.000 2.280.000 1.518.000 1.852.000
Sum egenkapital 3.191.000 2.957.000 2.380.000 1.618.000 1.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 106.000 106.000 103.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 106.000 106.000 103.000 100.000
Leverandørgjeld 601.000 583.000 560.000 417.000 595.000
Betalbar skatt 145.000 286.000 246.000 589.000 419.000
Skyldig offentlige avgifter 1.072.000 877.000 924.000 1.013.000 962.000
Utbytte -300.000 -600.000 0 -2.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.782.000 1.938.000 1.285.000 3.214.000 2.253.000
Sum kortsiktig gjeld 3.601.000 3.684.000 3.015.000 5.234.000 4.229.000
Sum gjeld og egenkapital 6.792.000 6.747.000 5.501.000 6.955.000 6.281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.940.000 1.628.000 1.210.000 350.000 1.273.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.1 1.4
Soliditet 4 43.8 43.3 23.3 31.1
Resultatgrad 2.8 6.9 4.9 12.5 7.8
Rentedekningsgrad 140.5 417.3 202.8 384.0 373.8
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.3 3.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 10.1 22.1 18.8 33.1 23.8
Signatur
26.08.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
IVAR BAKKE JACOBSEN
ESPEN JENSEN
JACK SANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex