As C Sundtsgt 22
Juridisk navn:  As C Sundtsgt 22
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55212500
Zander Kaaes Gate 6 Zander Kaaes Gate 6 Fax: 55212501
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933015416
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.94%
Resultat  
  
47.24%
Egenkapital  
  
25.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.685.000 4.076.000 4.069.000 4.068.000 3.881.000
Resultat: 1.334.000 906.000 365.000 249.000 -454.000
Egenkapital: 5.458.000 4.350.000 4.557.000 4.671.000 4.639.000
Regnskap for  As C Sundtsgt 22
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.685.000 4.076.000 4.069.000 4.068.000 3.881.000
Driftskostnader -2.512.000 -2.434.000 -2.866.000 -2.683.000 -2.899.000
Driftsresultat 2.173.000 1.643.000 1.203.000 1.385.000 983.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 0 0
Finanskostnader -839.000 -740.000 -840.000 -1.137.000 -1.437.000
Finans -839.000 -737.000 -838.000 -1.137.000 -1.437.000
Resultat før skatt 1.334.000 906.000 365.000 249.000 -454.000
Skattekostnad -227.000 -179.000 -50.000 20.000 123.000
Årsresultat 1.107.000 727.000 315.000 269.000 -332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.055.000 32.580.000 34.409.000 36.233.000 38.053.000
Sum omløpsmidler 451.000 47.000 1.136.000 46.000 594.000
Sum eiendeler 37.506.000 32.627.000 35.545.000 36.279.000 38.647.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 2.920.000 3.127.000 3.240.000 3.208.000
Sum egenkapital 5.458.000 4.350.000 4.557.000 4.671.000 4.639.000
Sum langsiktig gjeld 29.011.000 23.534.000 29.924.000 30.279.000 24.387.000
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 4.743.000 1.063.000 1.329.000 9.620.000
Sum gjeld og egenkapital 37.506.000 32.628.000 35.545.000 36.279.000 38.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.685.000 4.076.000 4.069.000 4.068.000 3.881.000
Driftsinntekter 4.685.000 4.076.000 4.069.000 4.068.000 3.881.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.753.000 -1.829.000 -1.824.000 -1.820.000 -1.816.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -759.000 -605.000 -1.042.000 -863.000 -1.083.000
Driftskostnader -2.512.000 -2.434.000 -2.866.000 -2.683.000 -2.899.000
Driftsresultat 2.173.000 1.643.000 1.203.000 1.385.000 983.000
Finansinntekter 0 3.000 2.000 0 0
Finanskostnader -839.000 -740.000 -840.000 -1.137.000 -1.437.000
Finans -839.000 -737.000 -838.000 -1.137.000 -1.437.000
Konsernbidrag 0 0 0 -238.000 382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.107.000 727.000 315.000 269.000 -332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 36.925.000 32.341.000 33.890.000 35.436.000 36.975.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 240.000 519.000 796.000 1.078.000
Sum varige driftsmidler 37.055.000 32.580.000 34.409.000 36.233.000 38.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.055.000 32.580.000 34.409.000 36.233.000 38.053.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 36.000 0 0 5.000 553.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 42.000 42.000 42.000 41.000
Sum omløpsmidler 451.000 47.000 1.136.000 46.000 594.000
Sum eiendeler 37.506.000 32.627.000 35.545.000 36.279.000 38.647.000
Sum opptjent egenkapital 4.027.000 2.920.000 3.127.000 3.240.000 3.208.000
Sum egenkapital 5.458.000 4.350.000 4.557.000 4.671.000 4.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 769.000 885.000 1.001.000 1.094.000 1.202.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.582.000 4.587.000 904.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.011.000 23.534.000 29.924.000 30.279.000 24.387.000
Leverandørgjeld 0 25.000 29.000 0 0
Betalbar skatt 342.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 130.000 130.000 1.329.000 9.620.000
Sum kortsiktig gjeld 3.037.000 4.743.000 1.063.000 1.329.000 9.620.000
Sum gjeld og egenkapital 37.506.000 32.628.000 35.545.000 36.279.000 38.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.586.000 -4.696.000 73.000 -1.283.000 -9.026.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1.1 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 1.1 0.1 0.1
Soliditet 14.6 13.3 12.8 12.9 12.0
Resultatgrad 46.4 40.3 29.6 34.0 25.3
Rentedekningsgrad 2.6 2.2 1.4 1.2 0.7
Gjeldsgrad 5.9 6.5 6.8 6.8 7.3
Total kapitalrentabilitet 5.8 5 3.4 3.8 2.5
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
24.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex