Art Aid AS
Juridisk navn:  Art Aid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22046510
C/O Grid Branding As Møllergata 23 C/O Grid Branding As Møllergata 23 Fax: 22383450
0179 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931718819
Aksjekapital: 30.046 NOK
Etableringsdato: 1/11/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
76.97%
Egenkapital  
  
-18.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 292.000 165.000 482.000 685.000 254.000
Egenkapital: 36.000 44.000 59.000 37.000 207.000
Regnskap for  Art Aid AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -20.000 -21.000 -22.000 -18.000
Driftsresultat -31.000 -20.000 -21.000 -22.000 -18.000
Finansinntekter 324.000 185.000 503.000 707.000 273.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 324.000 185.000 503.000 707.000 273.000
Resultat før skatt 292.000 165.000 482.000 685.000 254.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 292.000 165.000 482.000 685.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 74.000 74.000 74.000 74.000
Sum omløpsmidler 291.000 169.000 464.000 661.000 396.000
Sum eiendeler 355.000 243.000 538.000 735.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 14.000 29.000 7.000 2.000
Sum egenkapital 36.000 44.000 59.000 37.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 199.000 479.000 699.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 243.000 538.000 736.000 470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -20.000 -21.000 -22.000 -18.000
Driftskostnader -31.000 -20.000 -21.000 -22.000 -18.000
Driftsresultat -31.000 -20.000 -21.000 -22.000 -18.000
Finansinntekter 324.000 185.000 503.000 707.000 273.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 324.000 185.000 503.000 707.000 273.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -180.000 -460.000 -680.000 -260.000
Årsresultat 292.000 165.000 482.000 685.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 74.000 74.000 74.000 74.000
Sum anleggsmidler 64.000 74.000 74.000 74.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 20.000 123.000 257.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 291.000 149.000 341.000 404.000 396.000
Sum omløpsmidler 291.000 169.000 464.000 661.000 396.000
Sum eiendeler 355.000 243.000 538.000 735.000 470.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 14.000 29.000 7.000 2.000
Sum egenkapital 36.000 44.000 59.000 37.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -180.000 -460.000 -680.000 -260.000
Annen kortsiktig gjeld 19.000 19.000 19.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 199.000 479.000 699.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 355.000 243.000 538.000 736.000 470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -30.000 -15.000 -38.000 134.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 0.9 1.6
Soliditet 10.1 18.1 1 5 44.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.9 4.5 8.1 18.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 82.5 67.9 89.6 93.1 54.4
Signatur
17.06.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. ET
ENSTEMMIG STYRE KAN GI SIGNATURRETT TIL ANSATTE, DOG SLIK AT
SELSKAPETS FIRMA MÅ TEGNES AV 2 I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex