Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Juridisk navn:  Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55243250
Postboks 239 Indre Arna Hølbekken 1 Fax: 55243250
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975954633
Aksjekapital: 2.402 NOK
Etableringsdato: 12/17/1982
Foretakstype: STI
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.64%
Resultat  
  
1023.53%
Egenkapital  
  
8.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.256.000 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000
Resultat: 157.000 -17.000 351.000 -843.000 -745.000
Egenkapital: 2.873.000 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000
Regnskap for  Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.256.000 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000
Driftskostnader -762.000 -1.003.000 -697.000 -1.840.000 -1.617.000
Driftsresultat 495.000 273.000 621.000 -574.000 -708.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 3.000 8.000
Finanskostnader -342.000 -294.000 -273.000 -272.000 -46.000
Finans -338.000 -290.000 -271.000 -269.000 -38.000
Resultat før skatt 157.000 -17.000 351.000 -843.000 -745.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 -17.000 351.000 -843.000 -745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.781.000 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000
Sum omløpsmidler 657.000 682.000 1.114.000 333.000 651.000
Sum eiendeler 13.438.000 13.704.000 14.529.000 12.188.000 9.588.000
Sum opptjent egenkapital 2.873.000 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000
Sum egenkapital 2.873.000 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000
Sum langsiktig gjeld 10.406.000 10.903.000 11.400.000 9.800.000 5.622.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 152.000 462.000 72.000 807.000
Sum gjeld og egenkapital 13.438.000 13.705.000 14.530.000 12.189.000 9.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 49.000 176.000 212.000 18.000
Andre inntekter 1.256.000 1.227.000 1.142.000 1.054.000 891.000
Driftsinntekter 1.256.000 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -307.000 -393.000 -261.000 -188.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -455.000 -610.000 -436.000 -1.652.000 -1.563.000
Driftskostnader -762.000 -1.003.000 -697.000 -1.840.000 -1.617.000
Driftsresultat 495.000 273.000 621.000 -574.000 -708.000
Finansinntekter 4.000 4.000 2.000 3.000 8.000
Finanskostnader -342.000 -294.000 -273.000 -272.000 -46.000
Finans -338.000 -290.000 -271.000 -269.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 157.000 -17.000 351.000 -843.000 -745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.781.000 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.781.000 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.781.000 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 36.000 33.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 621.000 649.000 1.114.000 333.000 645.000
Sum omløpsmidler 657.000 682.000 1.114.000 333.000 651.000
Sum eiendeler 13.438.000 13.704.000 14.529.000 12.188.000 9.588.000
Sum opptjent egenkapital 2.873.000 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000
Sum egenkapital 2.873.000 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.406.000 10.903.000 11.400.000 9.800.000 5.622.000
Leverandørgjeld 53.000 70.000 383.000 39.000 797.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 81.000 79.000 32.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 159.000 152.000 462.000 72.000 807.000
Sum gjeld og egenkapital 13.438.000 13.705.000 14.530.000 12.189.000 9.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 498.000 530.000 652.000 261.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.5 2.4 4.6 0.8
Likviditetsgrad 2 4.1 4.5 2.4 4.6 0.9
Soliditet 21.4 19.3 18.4 1 33.0
Resultatgrad 39.4 21.4 47.1 -45.4 -77.9
Rentedekningsgrad 1.4 0.9 2.3 -2.1 -15.2
Gjeldsgrad 3.7 4.2 4.4 4.3 2.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 2 4.3 -4.7 -7.3
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex