Arna Gravferdsbyrå AS
Juridisk navn:  Arna Gravferdsbyrå AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55240808
Postboks 2544 Tveitevannet Lakslia 14 Fax: 55240360
5823 Bergen 5261 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985613478
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.23%
Resultat  
  
242.28%
Egenkapital  
  
9.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.342.000 3.334.000 3.962.000 3.902.000 3.047.000
Resultat: 510.000 149.000 330.000 664.000 210.000
Egenkapital: 2.134.000 1.943.000 1.821.000 1.762.000 1.279.000
Regnskap for  Arna Gravferdsbyrå AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.342.000 3.334.000 3.962.000 3.902.000 3.047.000
Driftskostnader -4.809.000 -3.154.000 -3.600.000 -3.198.000 -2.813.000
Driftsresultat 534.000 179.000 362.000 704.000 234.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -25.000 -30.000 -34.000 -41.000 -26.000
Finans -24.000 -29.000 -33.000 -39.000 -24.000
Resultat før skatt 510.000 149.000 330.000 664.000 210.000
Skattekostnad -119.000 -27.000 -104.000 -182.000 -57.000
Årsresultat 392.000 122.000 225.000 483.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 560.000 422.000 518.000 578.000 291.000
Sum omløpsmidler 2.014.000 2.453.000 2.196.000 2.140.000 1.432.000
Sum eiendeler 2.574.000 2.875.000 2.714.000 2.718.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 1.932.000 1.741.000 1.619.000 1.560.000 1.077.000
Sum egenkapital 2.134.000 1.943.000 1.821.000 1.762.000 1.279.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 462.000 549.000 626.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 470.000 343.000 330.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 2.574.000 2.875.000 2.713.000 2.718.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.246.000 3.334.000 3.962.000 3.754.000 3.047.000
Andre inntekter 96.000 0 0 148.000 0
Driftsinntekter 5.342.000 3.334.000 3.962.000 3.902.000 3.047.000
Varekostnad -1.718.000 -1.065.000 -1.345.000 -2.525.000 -2.144.000
Lønninger -2.193.000 -1.400.000 -1.508.000 0 0
Avskrivning -99.000 -95.000 -95.000 -89.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -799.000 -594.000 -652.000 -584.000 -553.000
Driftskostnader -4.809.000 -3.154.000 -3.600.000 -3.198.000 -2.813.000
Driftsresultat 534.000 179.000 362.000 704.000 234.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -25.000 -30.000 -34.000 -41.000 -26.000
Finans -24.000 -29.000 -33.000 -39.000 -24.000
Konsernbidrag -201.000 0 -166.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 392.000 122.000 225.000 483.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 560.000 422.000 518.000 578.000 252.000
Sum varige driftsmidler 560.000 422.000 518.000 578.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 560.000 422.000 518.000 578.000 291.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 543.000 159.000 106.000 470.000 395.000
Andre fordringer 1.056.000 1.185.000 858.000 208.000 633.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 414.000 1.109.000 1.231.000 1.462.000 403.000
Sum omløpsmidler 2.014.000 2.453.000 2.196.000 2.140.000 1.432.000
Sum eiendeler 2.574.000 2.875.000 2.714.000 2.718.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 1.932.000 1.741.000 1.619.000 1.560.000 1.077.000
Sum egenkapital 2.134.000 1.943.000 1.821.000 1.762.000 1.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 1.000 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 462.000 549.000 626.000 310.000
Leverandørgjeld 108.000 63.000 71.000 189.000 70.000
Betalbar skatt 20.000 26.000 51.000 141.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 380.000 221.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 401.000 470.000 343.000 330.000 134.000
Sum gjeld og egenkapital 2.574.000 2.875.000 2.713.000 2.718.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.613.000 1.983.000 1.853.000 1.810.000 1.298.000
Likviditetsgrad 1 5 5.2 6.4 6.5 10.7
Likviditetsgrad 2 5 5.2 6.4 6.5 10.7
Soliditet 82.9 67.6 67.1 64.8 74.2
Resultatgrad 1 5.4 9.1 18.0 7.7
Rentedekningsgrad 21.4 6 10.6 17.2 9.1
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.8 6.3 13.4 26.0 13.7
Signatur
28.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex