Arna Clinic As
Juridisk navn:  Arna Clinic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98009266
Sandviksveien 36 Sandviksveien 36 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915864074
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.71%
Resultat  
  
67.63%
Egenkapital  
  
138.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Resultat: 1.921.000 1.146.000 491.000 -110.000
Egenkapital: 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Regnskap for  Arna Clinic As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Driftskostnader -2.700.000 -2.342.000 -1.492.000 -787.000
Driftsresultat 1.922.000 1.194.000 562.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -49.000 -72.000 -12.000
Finans -1.000 -48.000 -71.000 -12.000
Resultat før skatt 1.921.000 1.146.000 491.000 -110.000
Skattekostnad -442.000 -275.000 -95.000 0
Årsresultat 1.479.000 871.000 395.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.141.000 1.368.000 1.559.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.447.000 938.000 863.000
Sum eiendeler 3.610.000 2.588.000 2.306.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.037.000 166.000 -110.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 612.000 1.217.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 451.000 304.000 2.111.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 3.609.000 2.588.000 2.307.000 2.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.622.000 3.439.000 2.054.000 615.000
Andre inntekter 0 97.000 0 75.000
Driftsinntekter 4.622.000 3.536.000 2.054.000 690.000
Varekostnad -833.000 -646.000 -92.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -346.000 -215.000 -255.000 -497.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.521.000 -1.481.000 -1.145.000 -288.000
Driftskostnader -2.700.000 -2.342.000 -1.492.000 -787.000
Driftsresultat 1.922.000 1.194.000 562.000 -97.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -49.000 -72.000 -12.000
Finans -1.000 -48.000 -71.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -120.000 0
Årsresultat 1.479.000 871.000 395.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 999.000 741.000 968.000 1.159.000
Sum varige driftsmidler 999.000 741.000 968.000 1.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 1.399.000 1.141.000 1.368.000 1.559.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 11.000 206.000 152.000
Andre fordringer 66.000 62.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.083.000 1.374.000 732.000 710.000
Sum omløpsmidler 2.211.000 1.447.000 938.000 863.000
Sum eiendeler 3.610.000 2.588.000 2.306.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.037.000 166.000 -110.000
Sum egenkapital 2.546.000 1.067.000 196.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 612.000 1.217.000 0 0
Leverandørgjeld 9.000 29.000 0 0
Betalbar skatt 442.000 275.000 95.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -120.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.895.000 2.501.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 304.000 2.111.000 2.501.000
Sum gjeld og egenkapital 3.609.000 2.588.000 2.307.000 2.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.760.000 1.143.000 -1.173.000 -1.638.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.8 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 4.9 4.8 0.4 0.4
Soliditet 70.5 41.2 8.5 -3.3
Resultatgrad 41.6 33.8 27.4 -14.1
Rentedekningsgrad 9 24.4 7.8 -8.1
Gjeldsgrad 0.4 1.4 10.8 -31.3
Total kapitalrentabilitet 53.3 46.2 24.4 -4.0
Signatur
04.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex