Antonioli Bar & Restaurant
Juridisk navn:  Antonioli Bar & Restaurant
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91676606
Postboks 667 Sentrum Dronningens Gate 15 Fax:
0106 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994928791
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/7/2010 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 35.000
Resultat: 24.000
Egenkapital: 17.000
Regnskap for  Antonioli Bar & Restaurant
Resultat 2010
Driftsinntekter 35.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 24.000
Skattekostnad -7.000
Årsresultat 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 35.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 17.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 35.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 35.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 35.000
Sum opptjent egenkapital 17.000
Sum egenkapital 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000
Sum gjeld og egenkapital 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.0
Soliditet 48.6
Resultatgrad 68.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 68.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex