Antonio As
Juridisk navn:  Antonio As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandgata 28 Strandgata 28 Fax:
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 921590008
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/5/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3517.07%
Resultat  
  
3950%
Egenkapital  
  
-825%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.449.000 123.000
Resultat: 81.000 2.000
Egenkapital: -232.000 32.000
Regnskap for  Antonio As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.449.000 123.000
Driftskostnader -4.354.000 -122.000
Driftsresultat 96.000 2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -15.000 0
Finans -15.000 0
Resultat før skatt 81.000 2.000
Skattekostnad -24.000 -1.000
Årsresultat 57.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 492.000 32.000
Sum omløpsmidler 447.000 70.000
Sum eiendeler 939.000 102.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 2.000
Sum egenkapital -232.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.449.000 123.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.449.000 123.000
Varekostnad -1.784.000 -75.000
Lønninger -1.679.000 -32.000
Avskrivning -34.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -857.000 -11.000
Driftskostnader -4.354.000 -122.000
Driftsresultat 96.000 2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -15.000 0
Finans -15.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -321.000 0
Årsresultat 57.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 136.000 32.000
Sum varige driftsmidler 136.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 356.000 0
Sum anleggsmidler 492.000 32.000
Varebeholdning 249.000 20.000
Kundefordringer 90.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 50.000
Sum omløpsmidler 447.000 70.000
Sum eiendeler 939.000 102.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 2.000
Sum egenkapital -232.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 0
Leverandørgjeld 348.000 12.000
Betalbar skatt 24.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 25.000
Utbytte -321.000 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 939.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -634.000 0
Likviditetsgrad 1 0.4 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7
Soliditet -24.7 31.4
Resultatgrad 2.2 1.6
Rentedekningsgrad 6.4
Gjeldsgrad 2.2
Total kapitalrentabilitet 10.2 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex