Anleggservice AS
Juridisk navn:  Anleggservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90506532
Heio 72 Heio 72 Fax:
5452 Sandvoll 5452 Sandvoll
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 983198309
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/17/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sumarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.34%
Resultat  
  
-12.4%
Egenkapital  
  
4.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 633.000 706.000 583.000 725.000 770.000
Resultat: 113.000 129.000 -51.000 15.000 86.000
Egenkapital: 2.311.000 2.220.000 2.105.000 2.156.000 2.144.000
Regnskap for  Anleggservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 633.000 706.000 583.000 725.000 770.000
Driftskostnader -534.000 -590.000 -646.000 -723.000 -714.000
Driftsresultat 98.000 117.000 -62.000 3.000 56.000
Finansinntekter 15.000 12.000 12.000 12.000 31.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 12.000 12.000 12.000 30.000
Resultat før skatt 113.000 129.000 -51.000 15.000 86.000
Skattekostnad -21.000 -14.000 0 -3.000 -23.000
Årsresultat 91.000 115.000 -51.000 12.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 39.000 86.000
Sum omløpsmidler 2.461.000 2.371.000 2.184.000 2.247.000 2.157.000
Sum eiendeler 2.474.000 2.387.000 2.204.000 2.286.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.111.000 2.020.000 1.905.000 1.956.000 1.944.000
Sum egenkapital 2.311.000 2.220.000 2.105.000 2.156.000 2.144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000 167.000 99.000 129.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 2.474.000 2.387.000 2.204.000 2.285.000 2.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 633.000 706.000 583.000 725.000 770.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 633.000 706.000 583.000 725.000 770.000
Varekostnad -64.000 -154.000 -46.000 -26.000 -40.000
Lønninger -262.000 -247.000 -263.000 -258.000 -287.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -8.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -185.000 -329.000 -432.000 -380.000
Driftskostnader -534.000 -590.000 -646.000 -723.000 -714.000
Driftsresultat 98.000 117.000 -62.000 3.000 56.000
Finansinntekter 15.000 12.000 12.000 12.000 31.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 12.000 12.000 12.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 115.000 -51.000 12.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 16.000 20.000 9.000 16.000
Sum varige driftsmidler 13.000 16.000 20.000 9.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 70.000
Sum anleggsmidler 13.000 16.000 20.000 39.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 163.000 3.000 19.000 137.000 85.000
Andre fordringer 8.000 114.000 7.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.290.000 2.255.000 2.158.000 2.103.000 2.067.000
Sum omløpsmidler 2.461.000 2.371.000 2.184.000 2.247.000 2.157.000
Sum eiendeler 2.474.000 2.387.000 2.204.000 2.286.000 2.243.000
Sum opptjent egenkapital 2.111.000 2.020.000 1.905.000 1.956.000 1.944.000
Sum egenkapital 2.311.000 2.220.000 2.105.000 2.156.000 2.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 16.000 13.000 17.000 7.000
Betalbar skatt 21.000 14.000 0 3.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 59.000 17.000 50.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 78.000 68.000 59.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 167.000 99.000 129.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 2.474.000 2.387.000 2.204.000 2.285.000 2.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.298.000 2.204.000 2.085.000 2.118.000 2.058.000
Likviditetsgrad 1 15.1 14.2 22.1 17.4 21.8
Likviditetsgrad 2 15.1 14.2 22.1 17.4 21.8
Soliditet 93.4 9 95.5 94.4 95.6
Resultatgrad 15.5 16.6 -10.6 0.4 7.3
Rentedekningsgrad 87.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.6 5.4 -2.3 0.7 3.9
Signatur
14.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex