Aniksdal Maskin As
Juridisk navn:  Aniksdal Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51437223
Skogateigen 25 Skogateigen 25 Fax: 51437268
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 968364022
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/16/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.15%
Resultat  
  
-283.21%
Egenkapital  
  
-22.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.827.000 25.424.000 16.052.000 20.921.000 28.800.000
Resultat: -764.000 417.000 -1.390.000 -350.000 2.743.000
Egenkapital: 2.580.000 3.332.000 3.016.000 4.067.000 4.303.000
Regnskap for  Aniksdal Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.827.000 25.424.000 16.052.000 20.921.000 28.800.000
Driftskostnader -22.485.000 -24.908.000 -17.420.000 -21.244.000 -26.005.000
Driftsresultat -659.000 517.000 -1.368.000 -322.000 2.794.000
Finansinntekter 0 0 41.000 47.000 44.000
Finanskostnader -105.000 -101.000 -64.000 -75.000 -96.000
Finans -105.000 -101.000 -23.000 -28.000 -52.000
Resultat før skatt -764.000 417.000 -1.390.000 -350.000 2.743.000
Skattekostnad 12.000 -101.000 339.000 114.000 -741.000
Årsresultat -752.000 316.000 -1.051.000 -236.000 2.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.213.000 1.457.000 1.831.000 2.204.000 2.557.000
Sum omløpsmidler 5.739.000 7.338.000 5.222.000 4.945.000 7.765.000
Sum eiendeler 6.952.000 8.795.000 7.053.000 7.149.000 10.322.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 3.082.000 2.766.000 3.817.000 4.053.000
Sum egenkapital 2.580.000 3.332.000 3.016.000 4.067.000 4.303.000
Sum langsiktig gjeld 0 209.000 581.000 1.201.000 1.668.000
Sum kortsiktig gjeld 4.372.000 5.253.000 3.455.000 1.881.000 4.351.000
Sum gjeld og egenkapital 6.952.000 8.794.000 7.052.000 7.149.000 10.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.825.000 25.166.000 15.890.000 20.600.000 28.352.000
Andre inntekter 2.000 258.000 162.000 322.000 448.000
Driftsinntekter 21.827.000 25.424.000 16.052.000 20.921.000 28.800.000
Varekostnad -6.434.000 -9.718.000 -4.403.000 -7.840.000 -10.890.000
Lønninger -6.808.000 -6.680.000 -5.299.000 -5.674.000 -6.722.000
Avskrivning -392.000 -466.000 -485.000 -482.000 -503.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.700.000 -8.226.000 -7.091.000 -7.087.000 -7.932.000
Driftskostnader -22.485.000 -24.908.000 -17.420.000 -21.244.000 -26.005.000
Driftsresultat -659.000 517.000 -1.368.000 -322.000 2.794.000
Finansinntekter 0 0 41.000 47.000 44.000
Finanskostnader -105.000 -101.000 -64.000 -75.000 -96.000
Finans -105.000 -101.000 -23.000 -28.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -752.000 316.000 -1.051.000 -236.000 2.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 89.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 366.000 335.000 0 0 0
Driftsløsøre 847.000 1.122.000 1.742.000 2.204.000 2.557.000
Sum varige driftsmidler 1.213.000 1.457.000 1.742.000 2.204.000 2.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.213.000 1.457.000 1.831.000 2.204.000 2.557.000
Varebeholdning 388.000 539.000 357.000 499.000 660.000
Kundefordringer 3.996.000 4.910.000 2.414.000 1.889.000 2.517.000
Andre fordringer 771.000 1.235.000 1.705.000 1.966.000 2.191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 584.000 653.000 745.000 592.000 2.397.000
Sum omløpsmidler 5.739.000 7.338.000 5.222.000 4.945.000 7.765.000
Sum eiendeler 6.952.000 8.795.000 7.053.000 7.149.000 10.322.000
Sum opptjent egenkapital 2.330.000 3.082.000 2.766.000 3.817.000 4.053.000
Sum egenkapital 2.580.000 3.332.000 3.016.000 4.067.000 4.303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 12.000 0 250.000 364.000
Gjeld til kredittinstitutt 310.000 1.179.000 671.000 5.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 209.000 581.000 1.201.000 1.668.000
Leverandørgjeld 2.217.000 2.072.000 1.260.000 517.000 2.006.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 669.000
Skyldig offentlige avgifter 623.000 840.000 637.000 499.000 684.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.223.000 1.163.000 888.000 860.000 993.000
Sum kortsiktig gjeld 4.372.000 5.253.000 3.455.000 1.881.000 4.351.000
Sum gjeld og egenkapital 6.952.000 8.794.000 7.052.000 7.149.000 10.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.367.000 2.085.000 1.767.000 3.064.000 3.414.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.5 2.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.4 2.4 1.7
Soliditet 37.1 37.9 42.8 56.9 41.7
Resultatgrad 2 -8.5 -1.5 9.7
Rentedekningsgrad -6.3 5.1 -21.4 -3.7 29.6
Gjeldsgrad 1.7 1.6 1.3 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet -9.5 5.9 -18.8 -3.8 27.5
Signatur
21.02.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
21.02.2017
PROKURA
ANIKSDAL OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex