Analysetjenester As
Juridisk navn:  Analysetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93008850
Kong Christian Frederiks plass 5 Kong Christian Frederiks plass 5 Fax: 92775285
5006 Bergen 5006 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979206194
Aksjekapital: 30.700 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/26/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: analysetjenester as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.7%
Resultat  
  
-140.52%
Egenkapital  
  
-23.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.769.000 8.572.000 8.511.000 7.089.000 6.494.000
Resultat: -500.000 1.234.000 1.368.000 1.406.000 1.578.000
Egenkapital: 1.287.000 1.677.000 1.465.000 1.206.000 1.022.000
Regnskap for  Analysetjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.769.000 8.572.000 8.511.000 7.089.000 6.494.000
Driftskostnader -6.287.000 -7.356.000 -7.166.000 -5.711.000 -4.950.000
Driftsresultat -519.000 1.216.000 1.346.000 1.377.000 1.545.000
Finansinntekter 19.000 20.000 22.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 0
Finans 19.000 18.000 22.000 29.000 34.000
Resultat før skatt -500.000 1.234.000 1.368.000 1.406.000 1.578.000
Skattekostnad 110.000 -285.000 -328.000 -363.000 -426.000
Årsresultat -390.000 949.000 1.040.000 1.043.000 1.152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 35.000 57.000 7.000 14.000
Sum omløpsmidler 2.366.000 4.592.000 4.332.000 4.158.000 4.390.000
Sum eiendeler 2.489.000 4.627.000 4.389.000 4.165.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 1.168.000 956.000 697.000 514.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.677.000 1.465.000 1.206.000 1.022.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.203.000 2.950.000 2.922.000 2.957.000 3.381.000
Sum gjeld og egenkapital 2.490.000 4.628.000 4.390.000 4.165.000 4.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.692.000 8.341.000 8.025.000 6.548.000 6.369.000
Andre inntekter 76.000 231.000 486.000 540.000 125.000
Driftsinntekter 5.769.000 8.572.000 8.511.000 7.089.000 6.494.000
Varekostnad -1.118.000 -150.000 -398.000 -63.000 -179.000
Lønninger -4.072.000 -6.199.000 -5.741.000 -4.740.000 -3.909.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -16.000 -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -985.000 -1.011.000 -901.000 -860.000
Driftskostnader -6.287.000 -7.356.000 -7.166.000 -5.711.000 -4.950.000
Driftsresultat -519.000 1.216.000 1.346.000 1.377.000 1.545.000
Finansinntekter 19.000 20.000 22.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000 0
Finans 19.000 18.000 22.000 29.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -737.000 -781.000 -860.000 -1.013.000
Årsresultat -390.000 949.000 1.040.000 1.043.000 1.152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 35.000 57.000 7.000 14.000
Sum varige driftsmidler 13.000 35.000 57.000 7.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 35.000 57.000 7.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 557.000 939.000 1.209.000 1.049.000 291.000
Andre fordringer 151.000 154.000 186.000 163.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.659.000 3.499.000 2.938.000 2.947.000 3.908.000
Sum omløpsmidler 2.366.000 4.592.000 4.332.000 4.158.000 4.390.000
Sum eiendeler 2.489.000 4.627.000 4.389.000 4.165.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 1.168.000 956.000 697.000 514.000
Sum egenkapital 1.287.000 1.677.000 1.465.000 1.206.000 1.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 3.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 3.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 113.000 5.000 0 0 51.000
Betalbar skatt 0 287.000 327.000 362.000 425.000
Skyldig offentlige avgifter 408.000 812.000 742.000 711.000 636.000
Utbytte 0 -737.000 -781.000 -860.000 -1.013.000
Annen kortsiktig gjeld 682.000 1.847.000 1.853.000 1.885.000 2.268.000
Sum kortsiktig gjeld 1.203.000 2.950.000 2.922.000 2.957.000 3.381.000
Sum gjeld og egenkapital 2.490.000 4.628.000 4.390.000 4.165.000 4.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.163.000 1.642.000 1.410.000 1.201.000 1.009.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2 1.6 1.5 1.4 1.3
Soliditet 51.7 36.2 33.4 2 23.2
Resultatgrad 14.2 15.8 19.4 23.8
Rentedekningsgrad 6 1
Gjeldsgrad 0.9 1.8 2 2.5 3.3
Total kapitalrentabilitet -20.1 26.7 31.2 33.8 35.9
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex