Analysesenteret AS
Juridisk navn:  Analysesenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98207547
Lovisenberggata 21G Lovisenberggata 21G Fax:
0456 Oslo 456 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980900479
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.99%
Resultat  
  
8.94%
Egenkapital  
  
-61.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.588.000 10.381.000 10.516.000 10.555.000 10.263.000
Resultat: 4.278.000 3.927.000 4.212.000 4.185.000 4.684.000
Egenkapital: 292.000 757.000 733.000 1.034.000 1.112.000
Regnskap for  Analysesenteret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.588.000 10.381.000 10.516.000 10.555.000 10.263.000
Driftskostnader -6.320.000 -6.454.000 -6.302.000 -6.373.000 -5.591.000
Driftsresultat 4.269.000 3.927.000 4.214.000 4.181.000 4.672.000
Finansinntekter 21.000 13.000 10.000 18.000 28.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -12.000 -14.000 -15.000
Finans 9.000 0 -2.000 4.000 13.000
Resultat før skatt 4.278.000 3.927.000 4.212.000 4.185.000 4.684.000
Skattekostnad -942.000 -903.000 -1.013.000 -1.013.000 -1.219.000
Årsresultat 3.335.000 3.024.000 3.200.000 3.171.000 3.465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 169.000 226.000 283.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.176.000 6.876.000 6.919.000 7.258.000 7.378.000
Sum eiendeler 7.345.000 7.102.000 7.202.000 7.258.000 7.378.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 657.000 633.000 934.000 1.012.000
Sum egenkapital 292.000 757.000 733.000 1.034.000 1.112.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.053.000 6.345.000 6.468.000 6.225.000 6.266.000
Sum gjeld og egenkapital 7.345.000 7.103.000 7.202.000 7.259.000 7.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.588.000 10.381.000 10.516.000 10.555.000 10.263.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.588.000 10.381.000 10.516.000 10.555.000 10.263.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.140.000 -5.308.000 -4.985.000 -4.859.000 -4.529.000
Avskrivning -57.000 -57.000 -34.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.123.000 -1.089.000 -1.283.000 -1.514.000 -1.062.000
Driftskostnader -6.320.000 -6.454.000 -6.302.000 -6.373.000 -5.591.000
Driftsresultat 4.269.000 3.927.000 4.214.000 4.181.000 4.672.000
Finansinntekter 21.000 13.000 10.000 18.000 28.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -12.000 -14.000 -15.000
Finans 9.000 0 -2.000 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.800.000 -3.000.000 -3.500.000 -3.250.000 -3.250.000
Årsresultat 3.335.000 3.024.000 3.200.000 3.171.000 3.465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 169.000 226.000 283.000 0 0
Sum varige driftsmidler 169.000 226.000 283.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 169.000 226.000 283.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.880.000 3.154.000 4.318.000 4.007.000 2.797.000
Andre fordringer 24.000 23.000 21.000 35.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.272.000 3.699.000 2.579.000 3.215.000 4.559.000
Sum omløpsmidler 7.176.000 6.876.000 6.919.000 7.258.000 7.378.000
Sum eiendeler 7.345.000 7.102.000 7.202.000 7.258.000 7.378.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 657.000 633.000 934.000 1.012.000
Sum egenkapital 292.000 757.000 733.000 1.034.000 1.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 295.000 328.000 323.000 229.000 231.000
Betalbar skatt 943.000 903.000 1.012.000 881.000 1.052.000
Skyldig offentlige avgifter 1.329.000 1.222.000 1.155.000 1.104.000 1.284.000
Utbytte -3.800.000 -3.000.000 -3.500.000 -3.250.000 -3.250.000
Annen kortsiktig gjeld 686.000 892.000 478.000 760.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 7.053.000 6.345.000 6.468.000 6.225.000 6.266.000
Sum gjeld og egenkapital 7.345.000 7.103.000 7.202.000 7.259.000 7.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 531.000 451.000 1.033.000 1.112.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 4 10.7 10.2 14.2 15.1
Resultatgrad 40.3 37.8 40.1 39.6 45.5
Rentedekningsgrad 355.8 302.1 351.2 298.6 313.3
Gjeldsgrad 24.2 8.4 8.8 6 5.6
Total kapitalrentabilitet 58.4 55.5 58.7 57.8 63.7
Signatur
19.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex